Pressmeddelande -

Nationalräkenskaperna tredje kvartalet 2008: Sveriges BNP oförändrad tredje kvartalet

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254984.asp

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) var oförändrad tredje kvartalet 2008 kalenderkorrigerad, jämförd med motsvarande kvartal 2007. Säsongrensad och jämförd med andra kvartalet 2008 minskade BNP med 0,1 procent. Hushållskonsumtionen minskade för första gången sedan 2001.

Procenttalen avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För användningssidan används faktiska värden, eftersom ingen kalenderkorrigering görs. För BNP, produktionssidan och sysselsättningen används kalenderkorrigerade värden.

Hushållens konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent. Många konsumtionsändamål visar på en dämpad utveckling. Utgifter och driftkostnader för fordon bidrog starkast till den negativa utvecklingen. Hälso- och sjukvården stod för ett positivt bidrag till utvecklingen av hushållskonsumtionen. Hushållens konsumtionsutgifter gav ett negativt bidrag till BNP med 0,1 procentenheter.

De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 2,2 procent. Konsumtionsutgifterna för kommuner och landsting ökade med 1,6 procent och de statliga med 4,1 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,5 procentenheter till BNP.

Fasta bruttoinvesteringar steg med 2,8 procent, vilket är den lägsta ökningstakten sedan början på 2004. Den svaga utvecklingen förklaras bland annat av låga bostadsinvesteringar. Investeringar i maskiner - främst leasade maskiner - ökade, liksom bygg- och anläggningsinvesteringar.

Näringslivets investeringar ökade med 4,0 procent medan offentliga myndigheters investeringar minskade med 4,3 procent. Fasta bruttoinvesteringar bidrog totalt med 0,5 procentenheter till BNP.

Lagerinvesteringar drog ned BNP-utvecklingen med 0,8 procentenheter.

Exporten ökade med 2,2 procent och importen med 1,9 procent, vilket är den lägsta utvecklingen sedan 2003. Tjänsteexporten minskade medan varuexporten uppvisade en låg ökningstakt. Både varu- och tjänsteimporten utvecklades svagt. Sammantaget gav exportnettot ett positivt bidrag till BNP med 0,3 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,1 procent. Varuproduktionen ökade med 0,1 procent och tjänsteproduktionen med 0,2 procent. Bland varuproducenterna bidrog industrin för el och optik positivt till utvecklingen medan ett flertal branscher visade en svag eller negativ utveckling. Av de tjänsteproducerande branscherna var det främst parti- och detaljhandeln som bidrog till uppgången. Offentliga myndigheters produktion minskade med 0,4 procent.

Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 0,6 procent och antalet sysselsatta med 0,7 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,1 procent vilket innebär en fortsatt negativ utveckling av näringslivets arbetsproduktivitet.

Revideringar 
Jämfört med publiceringen av andra kvartalet den 12 september 2008 har BNP-utvecklingen i faktiska värden reviderats ned med 0,1 procentenheter första kvartalet 2008 och reviderats upp med 0,1 procentenheter andra kvartalet 2008. Kalenderkorrigerad har BNP-utvecklingen reviderats ned 0,1 procentenheter första kvartalet och upp 0,2 procentenheter andra kvartalet.

För helåret 2007 har BNP-utvecklingen i såväl faktiska värden som kalenderkorrigerad reviderats ned 0,2 procentenheter.

I samband med denna kvartalspublicering har även detaljerade årsberäkningar för 2006 färdigtställts. Se separat pressmeddelande för Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar för år 2006 påwww.scb.se/nr0102.

Mer information om revideringarna finns i "Kommentarer till kvartalsberäkningarna" i publikationen BNPkvartal 2008:3 samt under Temaartiklar och kommentarer på www.scb.se/nr0103 .

Fördjupning
Publikationen BNP kvartal 2008:3 innehåller även sex fördjupningsartiklar. I denna publicering sker fördjupning i bland annat följande ämnen:
• Tvärnit för hushållskonsumtionen tredje kvartalet
• Svag utveckling av utrikeshandeln
Dokumentet finns under Temaartiklar och kommentarer på http://www.scb.se/nr0103 .

Tabell 1: BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerad (1), volymförändring (procent) - GDP production approach, working-day adjusted, change involume (percent)

Tabell 2: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values

Definitioner och förklaringar

 

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat. För importjusterade bidrag till BNP-utvecklingen, se "Kommentarer till kvartalsberäkningarna" som finns i publikationen BNP kvartal 2008:3 eller under Temaartiklar och kommentarer på www.scb.se/nr0103

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i  NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

 

Publikation

 

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer. De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i ett excelpaket på denna sida.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

 

 

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, avstämningsförfarande samt de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen, med mera, finns under länken: http://www.scb.se/nr0103

 

Nästa publiceringstillfälle

 

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-27 kl. 09.30

 


Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Carola Andersson
Tfn 08-506 943 46
E-post nrinfo@scb.se

Sofia Runestav
Tfn 08-506 945 17
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges. 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • bruttonationalprodukt
  • bnp

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44