Pressmeddelande -

Oförändrat arbetsmarknadsläge

Varken antalet sysselsatta, arbetslösa eller antalet personer utanför arbetskraften uppvisar några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med april 2005. Under samma period har befolkningen ökat med 56 000 personer. Antalet arbetslösa var 248 000, vilket är 5,5 procent av arbetskraften. Andelen sysselsatta av befolkningen var 72,8 (±0,6) procent. Under februari och mars i år liksom november och december förra året ökade antalet sysselsatta jämfört med ett år tidigare. I april liksom i januari låg motsvarande skillnader inom den statistiska felmarginalen. Antalet sysselsatta uppgick i april till 4 238 000, vilket inte var någon skillnad mot april 2005. Branschvis sett har dock antalet sysselsatta inom gruppen finansiell verksamhet och företagstjänster ökat med 45 000 och uppgick i april till 634 000 (±21 000). Övriga branscher visade ingen signifikant skillnad. Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I april ökade sådana program, bland annat personer med anställningsstöd och friårslediga med cirka 13 000 personer. Därav är ca 6 500 plusjobb. Av de sysselsatta var 34 000 (±7 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige. Färre arbetade timmar på grund av kalendereffekter Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i april 130,3 (±1,5) miljoner, vilket är en minskning jämfört med april för ett år sedan. Minskningen beror på att påsken 2006 inföll under april månad, medan påsken 2005 inföll i mars. Av de arbetade timmarna april 2006 utfördes 1,0 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige. Arbetslösheten 5,5 procent Antalet arbetslösa var i april 248 000 eller 5,5 procent av arbetskraften. Förändringen jämfört med april 2005 ligger inom den statistiska felmarginalen. Av de arbetslösa var nästan var tredje långtidsarbetslös dvs. hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader. Andelen arbetslösa ungdomar är fortfarande hög. Andelen arbetslösa i åldern 16-24 år är 14,6 (±2,0) procent av arbetskraften. I slutet av april 2006 deltog, enligt statistik från AMS, 143 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med nästan 16 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. Heltidsstuderande kvinnor som sökt arbete ökar Antalet heltidsstuderande som sökt arbete har ökat med 33 000 jämfört med april 2005. Det är kvinnorna som står för ökningen. I april uppgick antalet kvinnor till 71 000 (±8 000), en ökning med 24 000 eller med 52 procent. Knappt två tredjedelar av de heltidsstuderande som sökt arbete var i åldern 16-24 år. Även i denna åldersgrupp är det framförallt kvinnorna som blivit fler. De har ökat med 15 000, vilket är en ökning med 47 procent. I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Illustration: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169521.asp Från och med AKU april 2005 infördes en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från den nya undersökningen är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Se närmare www.scb.se/aku. På grund av brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig och därmed inte heller någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer. Regeringens sysselsättningsmål Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp. Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169521.asp 3Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen friårslediga, akademikerjobb, plusjobb, utbildningsvikariat, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd och start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige. Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____169521.asp Definitioner och förklaringar AKU avser, om inget annat anges, 16-64 år. Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar. Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data. Information om EU-harmoniserad AKU. AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku. AMS-statistik Arbetslösa, i program, lediga platser m.m. Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i maj publiceras 2006-06-21 kl. 09.30. Producent SCB Enheten för arbetskraftsundersökningar Box 24 300 104 51 STOCKHOLM Fax 08-506 948 12 Förfrågningar Gunilla Widlund Tfn 08- 506 946 51 E-post gunilla.widlund@scb.se Raitis Sedlenieks Tfn 08- 506 948 88 E-post raitis.sedlenieks@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44