Pressmeddelande -

Oktober månads detaljhandelsförsäljning, 2008-11-28

Detaljhandelns försäljning ökade i oktober månad med 3,0 procent, mätt i löpande priser, jämfört med oktober föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en minskning med 0,7 procent.

Sällanköpsvaruhandelns omsättning minskade med 0,8 procent. Priserna inom branschen sjönk med 1,4 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 0,5 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 0,2 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 8,4 procent. Priserna ökade enligt Branschprisindex med 6,2 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet negativt med 4,0 procent. Detta innebar att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till -1,9 procent under oktober, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året.

HUI kommenterar oktober månads detaljhandelsutfall

Oktober månads omsättningsökning var lägre än den genomsnittliga tillväxten sedan årets början. Därmed fortsätter den svagare konjunkturen att ge avtryck i detaljhandeln. Prisökningarna inom livsmedelshandeln fortsätter, om än i en något svagare takt än tidigare. Mätt i volym och om hänsyn tas till kalendereffekter var utvecklingen i oktober, liksom föregående månad, negativ.

Se tabeller och diagram i bifogad fil.

Utvecklingen i dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln skiljer sig åt. Sällanköpsvaruhandeln minskade sim omsättning jämfört med oktober i fjol. Undantaget mars i år är det första gången på över fem år som sällanköpsvaruhandeln uppvisar negativa tillväxttal. Den dåliga utvecklingen i mars förklaras av att påsken i år inföll i denna månad. Dagligvaruhandeln ökade i oktober månad med över 8 procent vilket, förutom prisökningarna, även förklaras av den för dagligvaruhandeln viktiga fredagen i allhelgonaveckan som i år inföll i oktober istället för november.

Närmast stundar julhandeln vilken är årets viktigaste försäljningsperiod. HUI presenterade nyligen sin prognos över försäljningen i december månad. Omsättningen i december bedöms öka med 2,5 procent och för första gången spräcka 60 miljardersvallen genom att landa på dryga 61 miljarder kronor. Ur ett historiskt perspektiv är denna utvecklingstakt svag men de svagare tiderna till trots bedöms julhandeln ändå hamna på plustillväxt.

Se tabeller och diagram i bifogad fil.

FAKTAUPPGIFTER
Med Total detaljhandel avses här SNI 52 utom vid de internationella jämförelserna.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 52.11 och 52.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 52.12 + 52.3-52.6.
Alla tidserier har basår 2005. De preliminära resultaten för oktober bygger på en svarsfrekvens på 83 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 95 procent. September månads svarsfrekvens uppgår till 85 procent ovägd respektive 96 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.

MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se

Statistiska centralbyrån
www.scb.se

Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/ha0101
Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för november beräknas bli publicerade den 30 december.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • detaljhandelsindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44