Pressmeddelande -

Personalutbildningsstatistik 2008: Nästan hälften av de sysselsatta i personalutbildning

Under första halvåret 2008 deltog 2,1 miljoner personer i någon form av personalutbildning. Det kan vara utbildningar, konferenser, seminarier eller studiedagar, men även introduktion för nya arbetsuppgifter. Antalet deltagare motsvarar 46 procent av de sysselsatta i åldrarna 16-64 år under juni 2008.

En person räknas som flera kursdeltagare om han/hon deltagit i mer än en kurs. Det totala antalet kursdeltagare i personalutbildning var 3,1 miljoner under perioden. Detta ger ett genomsnitt på 1,5 kurser per deltagande person.

Graf: Antal utbildade personer och antal kursdeltagare per halvår 1995-2003, 2006-2008

Det lönar sig att arbeta hos samma arbetsgivare
Andelen personer i personalutbildning ökar med längden på anställningstiden hos samma arbetsgivare. Detta gäller framförallt för kvinnor och för anställningstid upp till 10 år.

För kvinnor med en anställningstid på 0-2 år deltog 40 procent i någon form av personalutbildning. För kvinnor med 6-10 års anställningstid var deltagandet 55 procent. För män var deltagandet drygt 40 procent oavsett längden på anställningstiden.

Graf: Andel personer i personalutbildning efter anställningsår hos samma arbetsgivare, första halvåret 2008. Procent

 


Definitioner och förklaringar

Med personalutbildning avses utbildning som arbetsgivaren eller det egna företaget bekostar helt eller delvis. Utbildningen kan ske på arbetstid eller på fritiden och inkluderar även introduktion av nya arbetsuppgifter och självstudier.

Resultatet av personalutbildningsstatistiken speglar de förvärvsarbetandes egen uppfattning om vilka utbildningar de genomfört under det första halvåret 2008. Det gäller såväl längd, form av utbildning samt innehåll.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiska meddelanden UF 39 SM 0801

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB
Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 63 34

Förfrågningar

Karin Björklind
Tfn 019-17 62 68
E-post karin.bjorklind@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44