Pressmeddelande -

Portföljinvesteringar tredje kvartalet 2008: Svenska placerare nettoköpte utländska penningmarknadsinstrument

Svenska investerare nettoköpte utländska penningmarknadsinstrument respektive aktier, vilket gav stora kapitalutflöden. Handeln med svenska räntebärande värdepapper medförde också nettoutflöden, då svenska placerare köpte tillbaka framförallt statsobligationer.

Portföljinvesteringar med utlandet genererade utflöden på 69,0 miljarder kronor netto under tredje kvartalet. Jämfört med samma tidsperiod föregående år är detta en ökning av kapitalutflöde med 49,2 miljarder. Nettoutflödena uppstod framförallt genom svenska placerares köp av utländska valutadenominerade penningmarknads-instrument. Riksgälden svarade för en stor del av dessa. Svenska palcerare nettoköpte även korta SEK-denominerad papper, medan obligationer såldes för sammanlagt 24,8 miljarder netto.

Den gränsöverskridande handeln med utländska aktier gav under kvartalet upphov till utflöden på 16,5 miljarder netto. Placeringar gjordes främst i finska, norska och irländska aktier. Samtidigt köpte utländska investerare svenska aktier vilket gav ett kapitalinflöde på 3,4 miljarder netto. Intresset var störst för Nordea och Ericsson B medan Tele 2 B var den aktie som utlandet nettosålde mest.

Handeln med svenska räntebärande värdepapper resulterade i ett kapitalinflöde på 1,4 miljarder netto. Svenska investerare valde att under kvartalet köpa tillbaka en stor mängd statsobligationer utgivna i svenska kronor. Repotransaktionerna under kvartalet ökade vilket indikerar att en del av köpen var repofinansierade. Det kan konstateras att även repor i statsobligationer ökade.

Upplåningen i valutadenominerade räntebärande värdepapper avtog under kvartalet och framförallt i september månad. Svenska bankers långfristiga upplåning minskade med 9,4 miljarder samtidigt som den kortfristiga ökade med drygt 35 miljarder. Bostadsinstituten emitterade istället obligationer till ett värde av 20,5 miljarder medan penningmarknadsinstrumenten förföll.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

25 februari 2009Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Lizette Appelberg
Tfn 08-506 944 04
E-post lizette.appelberg@scb.se

Kristina Holmberg
Tfn 08-506 941 64
E-post kristina.holmberg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44