Pressmeddelande -

Prisbasbeloppet för år 2012

Prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2012 beräknats till 44 000 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet stiger med 1 200 kronor jämfört med beloppet för år 2011.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna (SFS 2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken beräkna prisbasbelopp. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2011 beräknats till 257,38 respektive 311,28 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 311,28/257,38 = 1,2094. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,2094. Prisbasbeloppet för år 2012 har således beräknats till 44 000 kronor (36 396 x 1,2094= 44 000) efter avrundning till närmaste hundratal kronor.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbelopp som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2012 har beräknats till 44 900 kronor (37 144 x 1,2094 = 44 900) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 1 200 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2011.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Peter Nilsson
Tfn 08-506 942 21
E-post peter.nilsson@scb.se

Kamala Krishnan

Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • prisbasbeloppet
  • socialförsäkringsbalken

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44