Pressmeddelande -

Priser för nyproducerade bostäder: Priserna för nybyggda bostäder har ökat

Nyproducerade flerbostadshus och gruppbyggda småhus ökade i pris under år 2009 jämfört med 2008. Byggnadskostnaden för flerbostadshus ökade med 6 procent och för gruppbyggda småhus var motsvarande ökning 2 procent.

Byggnadskostnaden var högre enligt byggnadsprisindex (BPI) för flerbostadshus 2009 jämfört med 2008. Byggnadsprisindex mäter kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet m.m. borträknade. För flerbostadshus ökade byggnadskostnaden med cirka 6 procent.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea uppgick för flerbostadshus år 2009 till 30 067 kr. Produktionskostnaden var lägst i Norra Sverige med 22 912 kr och högst i Stor-Stockholm med 32 346 kr.

Priserna för gruppbyggda småhus ökade med 2 procent
Byggnadskostnaden för gruppbyggda småhus ökade enligt BPI med cirka 2 procent 2009 jämfört med 2008.

Den totala produktionskostnaden per kvadratmeter bostadsarea för gruppbyggda småhus uppgick år 2009 till 24 745 kr. Produktionskostnaden var lägst i Södra Sverige med 20 018 kr och högst i Stor-Stockholm med 32 087 kr.

Högre kostnader för bostadsrätter
Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är cirka 28 procent högre än för hus upplåtna med hyresrätt (34 410 kr respektive 26 967 kr).

Stora skillnader i markkostnaden för flerbostadshus

Markkostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus uppgick för riket år 2009 till 5 047 kr. Det är stor skillnad i markkostnaden mellan bostadsrätter och hyresrätter. År 2009 var markkostnaden 7 346 kr per kvadratmeter för bostadsrätter medan den var 3 350 kr för hyresrätter.

Definitioner och förklaringar

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadskostnad och markkostnad inklusive eventuell vinst eller förlust. Produktionskostnaden motsvarar försäljningspriset för objektet. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI. Från och med år 2006 används en ny indexmodell för att beräkna byggnadsprisindex.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt Meddelande BO26SM1001

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Malin Sundberg
Tfn 08-506 941 62
E-post malin.sundberg@scb.se
Magnus Walestad
Tfn 08-506 944 18
E-post magnus.walestad@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nyproducerad
  • bostäder
  • småhus
  • byggkostnad
  • scb

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44