Pressmeddelande -

Prisindex i producent- och importled, april 2010 Sänkta elpriser motverkar prisuppgång

Från mars till april sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,3 procent medan exportpriserna steg med 0,1 procent. På importmarknaden steg priserna med 0,7 procent.

Producentpriserna sjönk med 0,2 procent

Sänkta elpriser förklarar 0,5 procentenheter av den totala producentprisnedgången. Nedgången motverkades av högre priser på metaller med 0,3 procentenheter samt höjda priser på raffinerade petroleumprodukter med 0,2 procentenheter. Även på hemmamarknaden sjönk elpriserna och de förklarar 0,8 procentenheter av nedgången. Nedgången motverkades av prisuppgångar på raffinerade petroleumprodukter och metaller med 0,2 procentenheter vardera. Höjda priser på metaller bidrog till prisuppgången på exportmarknaden med 0,3 procentenheter. Även raffinerade petroleumprodukter samt papper och pappersvaror bidrog till uppgången med 0,2 procentenheter vardera. Prisuppgången dämpades med sjunkande priser på elektricitet med 0,2 procentenheter samt sjunkande priser inom flera andra produktgrupper med 0,1 procentenhet vardera. Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna totalt sjunkit med 1,0 procent. På hemmamarknaden har de stigit med 1,9 procent men de har fallit med 3,7 procent på exportmarknaden.

Importpriserna steg med 0,7 procent

Högre priser på råolja bidrog med 0,5 procentenheter samt höjda priser på metaller som bidrog med 0,4 procentenheter. Uppgångarna motverkades av en prisnedgång på elektricitet med 0,2 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna fallit med i genomsnitt 0,6 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 0,2 procent

Höjda priser på metaller påverkade uppgången på produkter till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, med 0,3 procentenheter. Även höjda priser på råolja och raffinerade petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Uppgången motverkades av sänkta priser på elektricitet med 0,5 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,7 procent.

För tabell se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294424.aspx

Kronan stärktes under april

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronan mot det brittiska pundet med 1,6 procent, mot euron med 1,7 procent, mot den danska kronan med 1,7 procent samt mot den norska kronan med 1,4 procent. Däremot försvagades svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 0,7 procent.

För tabell se; http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294424.aspx

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för maj publiceras 2010-06-23 kl. 09.30

 

  

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

 

 

Förfrågningar

Bo Thydén
Tfn 08-506 947 37 08-506 947 37
E-post bo.thyden@scb.se
Siv Grimsvik Laskaridis
Tfn +46 8 506 944 32 +46 8 506 944 32
E-post siv.grimsvik@scb.se

 

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44