Pressmeddelande -

Prisindex i producent- och importled för oktober 2008: Importpriser och hemmamarknadspriser ner i oktober

Från september till oktober sjönk importpriserna med 1,8 procent. Det berodde främst på lägre priser på råolja. Exportpriserna, som påverkas uppåt av den svagare kronkursen, steg med 0,6 procent. Producentpriserna var totalt sett oförändrade under samma period.

Producentpriser
Producentpriserna var oförändrade från september till oktober. Högre priser noterades för järn, stål och ferrolegeringar, papper och papp, metallvaror (exkl. maskiner), maskiner (exkl. datorer), el- och optikprodukter, motorfordon samt andra transportmedel. Dessa bidrog med 0,1 procentenhet varderatill uppgången. Högre priser på kemikalier och kemiska produkter bidrog med 0,2 procentenheter. Prisökningarna jämnades ut av sjunkande priser på petroleumprodukter som bidrog med 0,6 procentenheter nedåt. Sjunkande priser på koppar bidrog med 0,2 procentenheter nedåt.Priserna på produkter från jord- och skogsbruk bidrog med 0,1 procentenhet nedåt.

På hemmamarknaden sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,7 procent från september till oktober. Sjunkande priser på petroleumprodukter bidrog med 0,4 procentenheter nedåt medan sjunkande kopparpriser bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Spannmål, produkter från skogsbruk samt metallmalmer och andra mineraler bidrog vardera med 0,1 procentenhet till nedgången. Mindre prisstegringar på ett antal produktgrupper bidrog till att dämpa nedgången.

Priserna på exportmarknaden steg under perioden september till oktober med i genomsnitt 0,6 procent. Prisökningar på kemikalier och kemiska produkter respektive maskiner (exkl. datorer) bidrog till uppgången med vardera 0,3 procentenheter. Högre priser på massa, papper och papp, samt motorfordon bidrog med vardera 0,2 procentenheter. Stigande priser på el- och optikprodukter, järn, stål och ferrolegeringar, plastvaror samt andra transportmedel bidrog vardera med 0,1 procentenhet till uppgången. Uppgången motverkades av lägre priser på andra metaller än järn med 0,3 procentenheter.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 3,8 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande siffra var 3,4 procent. Uppdelat på hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 3,5 respektive 4,0 procent under samma period. Motsvarande tolvmånadersförändring var föregående månad 4,6 procent för hemmamarknaden och 2,5 procent för exportmarknaden.

Importpriser
Importpriserna sjönk med i genomsnitt 1,8 procent från september till oktober. Den stora orsaken till detta var lägre råoljepriser som bidrog till att sänka importpriserna med 2,2 procentenheter. Även för petroleumprodukter sjönk importpriserna, vilket bidrog med 0,7 procentenheter till nedgången. Sjunkande priser på andra metaller än järn bidrog med 0,2 procentenheter nedåt. Stigande priser på el- och optikprodukter dämpade nedgången med 0,4 procentenheter medan högre priser på motorfordon och släpvagnar bidrog med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på maskiner (exkl. datorer) bidrog med 0,2 procentenheter. Små prisstegringar på ett antal produktgrupper hjälpte också till att dämpa nedgången.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk i genomsnitt med 1,2 procent från september till oktober. Fallande priser på råolja och petroleumprodukter bidrog till nedgången med 1,1 respektive 0,6 procentenheter. Priserna på koppar och produkter från jord- och skogsbruk sjönk och bidrog till nedgången med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. Högre priser på transportmedel och på el- och optikprodukter motverkade nedgången med 0,2 procentenheter vardera. Mindre prishöjningar på ett antal produktgrupper bidrog också till att dämpa nedgången.

Priserna på konsumtionsvaror steg med 0,7 procent från september till oktober. En prisökning på kläder bidrog med 0,2 procentenheter till uppgången. Högre priser på möbler, radio och tv-apparater, förlagsprodukter, hållbarhetsbehandlade produkter från frukt och grönt samt övriga livsmedelsprodukter bidrog vardera med 0,1 procentenhet till uppgången för konsumtionsvaror. Däremot sjönk priserna på oljor och fetter, och bidrog med 0,2 procentenheter nedåt.

Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 3,9 procent, vilket är en sänkning jämfört med september då motsvarande siffra var 5,1 procent. Priserna på konsumtionsvaror steg med 5,4 procent medan priserna på energirelaterade varor steg med 3,6 procent. Vidare ökade priserna på insatsvaror och investeringsvaror med 3,4 respektive 2,7 procent.

 

 

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor (växelkurserna fastställs sista onsdagen i varje månad och gäller påföljande månad annat än i fall då förändringen är större än +/- 5 procent) försvagades kronan mot den amerikanska dollarn med hela 6,8 procent, mot det brittiska pundet med 2,4 procent, mot euron med 2,5 procent och mot den danska kronan med 2,6 procent. Samtidigt stärktes kronan mot den norska kronan med 1,8 procent.

Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254458.asp* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle.

Index för internationell jämförelse och prisutvecklingen på el

I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Stan¬dard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten - alltså avdelningarna C-E.

Från september till oktober sjönk priserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,7 procent. Motsvarande producentpriser totalt (dvs. hemmamarknads- och exportpriserna sammantaget) sjönk med 0,1 procent under samma period. Sedan oktober 2007 har priserna stigit med 5,8 respektive 5,0 procent på hemmamarknaden och för producentpriserna totalt inom avdelningarna C-E.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, sjönk från september till oktober med i genomsnitt 1,9 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk med 4,2 procent jämfört med föregående månad. Från oktober 2007 till oktober 2008 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 19,4 procent. Under samma tolvmånadersperiod har elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter stigit med 39,0 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled förnovember publiceras 2008-12-22 kl. 09.30.Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 66

Förfrågningar
Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se
Martin Kullendorff
Tfn 08-506 945 24
E-post martin.kullendorff@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44