Pressmeddelande -

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2009: Fler äldre på arbetsmarknaden

Sysselsättningen ökade med 18,0 procent i åldersgruppen 65-67 år förra året. Gruppen utgjorde 2,0 procent av samtliga förvärvsarbetande i Sverige. Sedan 2001 har sysselsättningen i denna åldersgrupp nästan tvådubblats och deras lönesummor har ökat med 15,6 procent.

I den yngsta åldersgruppen 16-24 år minskade däremot sysselsättningen med 10,4 procent mellan 2008 och 2009. I samtliga åldersgrupper minskade sysselsättningen mer för män än för kvinnor. Sedan år 2001 har en lagändring gett arbetstagare rätt att vara kvar i anställningen upp till 67 års ålder.

Andelen förvärvsarbetande bland äldre och yngre avspeglades också i lönesummestatistiken för de anställda. Den visade en ökning av lönesummorna för åldersgruppen 65-67 år med 15,6 procent och en minskning med 9,3 procent för åldersgruppen 16-24 år. Lönesummeutvecklingen för alla anställda oavsett ålder var endast 0,3 procent. Den totala lönesumman var förra året 1 235 miljarder kronor.

Totala sysselsättningen bland befolkningen minskar

I november 2009 var totalt 4 291 100 personer förvärvsarbetande, vilket var en minskning  med 126 500 personer (2,9 procent) jämfört med 2008. För kvinnorna minskade sysselsättningen med 2,2 procent och för männen 3,4 procent.

Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande 1985-2009

 

Antalet företagare fortsatte att öka

Antalet företagare ökade med 5 200 personer mellan 2008 och 2009, trots att sysselsättningen totalt gick ned. För kvinnorna ökade antalet företagare med 2,1 procent och för männen var ökningen 0,9 procent.  De branschgrupper där antalet företagare ökade mest var inom Information och kommunikation 5,8 procent, Personliga och kulturella tjänster 5,3 procent och Fastighetsverksamhet 4,4 procent. Dessa nya företagare är summan av de som gått från anställning till företagande och de som gått från att vara ej sysselsatt till sysselsättning som företagare.

Sysselsättningen gick ner i alla kommuner utom fyra

Av Sveriges 290 kommuner hade alla utom Sundbyberg, Lomma, Strömstad och Nacka en nedgång i sysselsättningen förra året. Störst var minskningen i Gnosjö kommun där sysselsättningen minskade med 8,9 procent. Även andra kommuner i det så kallade Gnosjöområdet hade förhållandevis stora nedgångar.I Gislaved gick sysselsättningen ned med 8,4 procent och i Värnamo med 7,7 procent.

Lönesummestatistiken visar en liten annan bild än vad sysselsättningsstatistiken gör där cirka 120 kommuner hade en positiv utveckling av lönesummorna.

Störst minskning inom Tillverkning

Antalet förvärvsarbetande minskade mest inom Tillverkning och utvinning. Förra året var nedgången 10,5 procent. Sedan 2007 har branschen minskat med ungefär 100 000 förvärvsarbetande. Branschen gav också genomslag på regional nivå. Län med stor andel förvärvsarbetande inom Tillverkning och utvinning var de län med störst nedgång i sysselsättningen, till exempel Jönköping och Kronobergs län.

Näringsgrenarna Tillverkning och utvinning samt Vård och omsorg står för de största andelarna av den totala lönesumman i Sverige. Medan lönesumman minskade med 6,7 procent inom Tillverkning och utvinning ökade lönesumman med 4,6 procent inom Vård och omsorg.

Definitioner och förklaringar

Att lönesum¬mans tillväxt är större än sysselsättningstillväxten beror bl.a. på löneökningar under året och förändringar i arbetstid. En skillnad mellan under-sökningarna är att kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november.

Publikation

En mer utförlig redovisning av dessa undersökningar publiceras i Statistiska meddelanden:

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/RAMS och www.scb.se/LSUM.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-12-12 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

 

Förfrågningar

Maria Håkansson
Tfn 019-17 66 82
E-post maria.hakansson@scb.se
Staffan Brantingson
Tfn 019-17 64 18
E-post staffan brantingson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • sysselsättningen

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44