Pressmeddelande -

Revideringar av nationalräkenskaperna 2006

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____254984.asp

För år 2006 har det svenska nationalräkenskapssystemet setts över och uppdaterats med detaljerade statistikuppgifter. De nya uppgifterna har medfört en mindre uppjustering av BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter från 4,1 procent till 4,2 procent. Den största ökningen svarar fasta bruttoinvesteringar för som har uppjusterats med 1,4 procentenheter jämfört med tidigare beräkningar.

Tabell 1: Volymutveckling 2006 enligt senaste och tidigare beräkningar (volymutveckling i procent)

Diagram 1: BNP, säsongrensad, volymförändring (procent) (1) - GDP, seasonally adjusted, change in volume (percent)

Tabell 3: BNP från användningssidan, försörjningsbalans, volymförändring (procent) samt faktiska värden - GDP: expenditure approach, change in volume (percent) and actual values

 Definitioner och förklaringar

 

Volymförändringar: I texten angivna procenttal avser, om inget annat anges, volymförändringar i förhållande till motsvarande period föregående år. För BNP, produktion och sysselsättning används kalenderkorrigerade värden.

Kalenderkorrigerad (dagkorrigerad): Används för jämförelse mellan samma kvartal eller halvår olika år. Innebär korrigering för effekten av olikheter i antalet arbetsdagar under ett kvartal eller halvår. Helårssiffror redovisas utan kalenderkorrigering.

Säsongrensad: Används för jämförelse mellan två på varandra följande kvartal. Säsongrensning görs för att utjämna återkommande variationer under året.

Faktiska värden: Används vid jämförelse mellan hela kalenderår, samt vid kvartalsjämförelser för användningssidans komponenter mellan samma kvartal olika år.

Fasta priser: BNP och dess komponenter är beräknade i föregående års prisnivå och därefter kedjade till referensår 2000. Denna metod medför att serier med värden i fast pris med referensår 2000 inte är additiva. En summering av till exempel försörjningsbalansens komponenter ger inte värdet på BNP.

Bidrag till BNP-utvecklingen: De uppgifter som redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen avser faktiska värden och är inklusive importinnehållet i respektive delaggregat. För importjusterade bidrag till BNP-utvecklingen, se "Kommentarer till kvartalsberäkningarna" som finns i publikationen BNP kvartal 2008:3 eller under Temaartiklar och kommentarer på www.scb.se/nr0103

Jämförbarhet med primärstatistik: Vid sammanställning av nationalräkenskaper används en mängd primärstatistiska uppgifter. Statistiken har ofta täckning och definitioner som inte helt motsvarar NR-systemets krav, varför tillägg och korrigeringar görs. Om tillgängliga data inte ger en samstämmig bild av den ekonomiska utvecklingen vidtas justeringar i NR. Detta leder till att publicerade uppgifter från primärstatistik och NR ibland kan avvika från varandra. Avvikelser kan också förekomma på grund av att aktualiteten kan vara olika. Se till exempel publikation BNP kvartal 2008:1 för en beskrivning av skillnaderna mellan kalenderkorrigeringen i  NR och AKU.

Avstämning: BNP beräknas med hjälp av tillgänglig statistik såväl från användningssidan som från produktionssidan. Dessa beräkningar ger inte exakt samma resultat. För att eliminera differenserna görs därför avstämningsjusteringar.

 

Publikation

 

Se publikation BNP-kvartal på SCB:s webbplats www.scb.se/nr0103 under publikationer. De aktuella tabellerna för BNP kvartal från 1993- finns även i ett excelpaket på denna sida.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt, avstämningsförfarande samt de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen, med mera, finns under länken: http://www.scb.se/nr0103

 

Nästa publiceringstillfälle

 

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-27 kl. 09.30

 

 

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96
Förfrågningar

Carola Andersson
Tfn 08-506 943 46
E-post nrinfo@scb.se

'Sofia Runestav
Tfn 08-506 945 17
E-post nrinfo@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • nationalräkenskaperna

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44