Pressmeddelande -

Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) - Den monetära utvecklingen i Sverige mars 2006

Penningmängdens årliga tillväxttakt har för M3 ökat från 12,8 i februari 2006 till 15,1 procent i mars 2006. För M1 var den årliga tillväxtstakten 11,4 procent i mars 2006 vilket är en minskning från föregående månad då motsvarande siffra var 14,8. M1 som kan beskrivas som allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI (monetära finansinstitut) och staten, uppgick i mars 2006 till 1 090 miljarder kronor. För M3 som även inkluderar inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper, var motsvarande siffra 1 547 miljarder kronor under samma period. Det är främst allmänhetens ökade innehav i korta värdepapper från föregående månad som gör att M3 ökar. Diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____167040.asp In- och utlåningsräntorna stiger Från årsskiftet har bankernas genomsnittliga inlåningsränta till hushåll stigit från 0,54 till 0,82 procent. MFI:s genomsnittliga ränta på utestående lån har sedan årsskiftet stigit från 3,49 procent till 3,66 procent. Delvis beror detta på bankernas utlåningsräntor till hushåll som sedan årsskiftet gått från 4,21 till 4,54 procent. Bankernas genomsnittliga utlåningsränta på utestående belopp till hushåll med räntebindningstid upp till och med 3 mån har ökat från 4,09 i december till 4,47 procent under mars 2006. Till icke finansiella företag har räntan under samma period ökat från 2,91 till 3,29 procent. Sedan årsskiftet har bankernas genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal, för konsumtionsändamål stigit från 5,30 till 5,70 procent. Utlåningsräntorna för bostadsinstitutens nya avtal till hushåll har sedan årsskiftet ökat från en genomsnittsränta på 3,18 till 3,28 procent. Hushållsutlåningen fortsätter att stiga MFI:s (monetära finansinstitut) utlåning till hushållen är på en fortsatt hög nivå. Den årliga ökningstakten är 13 procent. Hushållens totala lån från MFI uppgick i mars till 1 613 miljarder kronor, banker och bostadsinstitut står för den största delen av denna utlåning. Utlåning till bostadsändamål Utlåningen till hushåll för bostadsändamål, baserat på lånens säkerhet, fortsätter att öka. Vid utgången av mars uppgick den totala utlåningen från MFI till bostadsändamål till 1 035 miljarder kronor, varav bostadsinstitutens utlåning står för den största delen med 907 miljarder kronor. Bostadsinstitutens nyutlåning ligger fortsatt på en relativt hög nivå och uppgick under mars till 29 miljarder kronor. Definitioner och förklaringar SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från MFI vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut och monetära värdepappersbolag. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-29 kl. 09.30 Producent SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik Box 24 300 104 51 Stockholm Förfrågningar Kristian Tegbring Tfn 08-5069 44 97 E-post kristian.tegbring@scb.se Daniel Hansson Tfn 08-5069 40 98 E-post daniel.hansson@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44