Pressmeddelande -

Skyddad natur 2010: Mindre än 2 procent skyddad skog nedan fjällen

FN har utlyst 2011 till internationella skogsåret. Sverige har 28,3 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar 70 procent av landarealen. Sverige är också det största skogslandet i EU. Den skog som används i skogsbruk uppgår till 23,2 miljoner hektar eller 82 procent av all skog.

Den skyddade skogen uppgår till 1,8 miljoner hektar, vilket motsvarar 6-7 procent av landets skogsarealer (se tabell). Skyddad skog innefattar skog inom nationalparker, skogliga biotopskyddsområden och skog inom naturreservat med föreskrifter som förbjuder skogsbruk. Naturvårdsavtal enligt jordabalken är även en skyddsform, dock med hittills små arealer i jämförelse med övriga skyddsformer. Skydd av skog är ett tema i SCB:s och Naturvårdsverkets senaste statistiska meddelande om Skyddad natur.

Under åren 1999-2010 har arealen skyddad skog ökat med 322 300 hektar, nedanför gränsen för fjällnära skog. Här ingår även de 24 200 hektar som omfattas av naturvårdsavtal. Ytterligare 100 000 hektar produktiv skogsmark kommer att överföras från Sveaskog till staten, för att användas som bytesmark för bildande av naturreservat.

Skyddad skog enligt miljöbalken kap. 7

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____321510.aspx

Det mesta av den skyddade skogen finns ovanför gränsen för den fjällnära skogen. I de flesta av landets kommuner är mindre än två procent av skogsmarken skyddad.

Skyddad skog nedanför gränsen för fjällnära skog. 2010-12-31, procent
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____321510.aspx

264 nya naturreservat
År 2010 hade Sverige 3 616 naturreservat, 264 fler än 2009. Reservatens sammanlagda yta är 4,3 miljoner hektar, vilket motsvarar 8,1 procent av landets totala yta. Av den sammanlagda skyddade totalarealen i Sverige (nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och djur- och växtskyddsområden) utgör naturreservaten drygt 82 procent. Nationalparkernas area står för 14 procent av den totala skyddade arealen.

Till antalet domineras de skyddade områdena av relativt små områden. 60 procent av landets nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden är mindre än 100 hektar. Cirka 2,7 procent är större än 5 000 ha.

Skyddad natur 2010, sammanfattning

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____321510.aspx

Befolkningen ökar i nationalstadsparken
År 2010 hade nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården 23 888 invånare. Det är en ökning med 594 personer sedan året innan. Parken har funnits sedan 1995 och är unik i landet. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar uppföras endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att ta del av Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur.

Kartverktyget Skyddad natur

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25

Förfrågningar
Olle Höjer
Tfn 08-698 15 00
E-post olle.hojer@naturvardsverket.seStatistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Karin Hedeklint
Tfn 08-506 945 14
E-post karin.hedeklint@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • hektar
  • skogsbruk
  • skogsland

Presskontakt

Nizar Chakkour

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44