Pressmeddelande -

Småhusbarometern t.o.m. oktober 2008: Småhuspriserna vänder neråt

Efter sommaren har priserna på den svenska småhusmarknaden börjat vända neråt. Mellan de senaste månaderna har priserna sjunkit med cirka 1 procent på riksnivå. En jämförelse mellan de senaste tremånadersperioderna (augusti-oktober med maj-juli) visar på oförändrade priser. På årsbasis däremot kan vi fortfarande notera en prisuppgång på cirka 2 procent på riksnivå.

Storstadsområdena
I Stor-Stockholm låg priserna under augusti-oktober på samma nivå som under motsvarande period i fjol. I Stor-Malmö har priserna sjunkit med 3 procent sedan förra året medan de stigit med 1 procent i Stor-Göteborg. En jämförelse mellan de senaste tremånadersperioderna visar på oförändrade prisnivåer i alla de tre storstadsområdena.

Lägsta ökningstakten sedan 1996
Den kraftiga avmattningen på småhusmarknaden märks tydligt på den årliga prisökningstakten vilken är den lägsta på tolv år. Mellan augusti-oktober i fjol och augusti-oktober i år stannade prisuppgången på 2 procent på riksnivå. Detta kan jämföras med inflationstakten som enligt konsumentprisindex (KPI) låg på 4 procent i oktober.

Medelpriset i landet knappt 1,8miljoner
Genomsnittspriset för en småhusfastighet i landet har under perioden augusti-oktober sjunkit till knappt 1,8 miljoner kronor.

I den officiella fastighetsprisstatistikendefinierastidpunkten för en fastighetsaffär somköpebrevsdagen (tillträdesdagen), d.v.s. det datumsom angespå köpebrevet, vilketär "kvittot" på att affären verkligenärslutförd och ägarbyte har skett.Tidsperioden mellan kontrakt (överenskommelse om affär) och köpebrev (kvitto på genomförd affär)är normalt ca 2 månader.Se vidare avsnittet "Definitioner och förklaringar" i slutet av detta pressmeddelande.

Tabell: Fastighetsprisstatistik per månad, hela riket

Graf: Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela riket

Tabell: Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober 2008) jämfört med föregående period (maj-juli 2008) samt föregående år (augusti-oktober 2007)

Tabell: Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning ochköpebrev är normaltca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2006 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, d.v.s. som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m.november publiceras 2008-12-16 kl 09.30.

Källa: Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post martin.verhage@scb.se

Rein Billström
Tfn 08-506 947 97
E-post rein.billstrom@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44