Pressmeddelande -

Socialt skydd i Sverige 1993-2008: Liten ökning i utgifterna för socialt skydd

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____294037.aspx

Utgifterna för det sociala skyddet ökade något både i löpande priser och i förhållande till BNP år 2008. Det utgjorde 29,4 procent av BNP år 2008 jämfört med 29,1 procent 2007.

Mellan åren 2007 och 2008 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 33,9 Mdkr, vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent. Totalt uppgick utgifterna till 943,3 Mdkr.

De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år i löpande priser under perioden 1993-2008. Dessa utgifter har under denna period ökat med 355 Mdkr, vilket motsvarar en ökning med 60,4 procent.

Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren. Mellan 1993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år. Från år 2004 minskade andelen ända till 2008 då andelen åter ökade. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,4 procent 1993 till 29,4 procent 2008.

Fortsatt minskad långtidssjukfrånvaro

De utgifter som vägde tyngst var de för ålderdom samt hälso- och sjukvård. Sammanlagt utgjorde de 65,9 procent av de sociala förmånerna år 2008.
Utgifterna för ålderdom ökade med 21,9 Mdkr, motsvarande 6,3 procent mellan år 2007 och 2008. Dessa består till största delen av pensioner vilka ökade med 6,4 procent.

Totalt ökade utgifterna för hälso- och sjukvård med 7,9 Mdkr, vilket motsvarar en ökning med 3,4 procent. Den totala utgiften för betald sjukledighet minskade med 8,5 procent och av denna sjönk utgifterna för betald sjukpenning med 16,5 procent. Detta tyder på att minskningen av långtidssjukfrånvaron fortsätter. Utgifterna för sjukvård ökade däremot med 6,2 procent.

Utgifterna för arbetslöshet sjönk med 6,2 Mdkr, vilket motsvarar 18,4 procent. Bidragen från arbetslöshetskassorna sjönk med hela 30,6 procent.

Tabell 1: Totala utgifter för sociala förmåner per funktion som andel (%) av BNP 2003-2008. Miljoner kr – löpande priser

Tabelll

Hög utgiftsandel jämfört med övriga Europa

De totala utgifterna för det sociala skyddet i förhållande till BNP minskade i Sverige från 30,3 procent år 2006 till 29,1 procent år 2007. För EU-länderna totalt sjönk andelen från 26,9 procent år 2006 till 26,4 procent år 2007. Sverige har under hela tidsperioden 1993-2008 redovisat bland de största andelarna. Det är endast Frankrike och Belgien som de senaste åren redovisat större andel.

Tabell 2: Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna, Island, Norge och Schweiz som andel (%) av BNP 2003-2007

Tabell

p=Preliminära data

Sverige uppdaterat med årets beräkningar

Källa: Eurostat och SCB

Ett problem vid internationella jämförelser är skillnader i ländernas beskattningsregler. En del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det. Dessutom kan vissa förmåner i en del länder utgöras av skatteavdrag medan andra länder istället betalar förmånen direkt.

I Sverige är de flesta kontantförmånerna skattepliktiga. Om man tar hänsyn till beskattningen sjunker förmånernas andel av BNP år 2008 från 28,8 procent inklusive skatt till 24,8 procent exklusive skatt.

Definitioner och förklaringar

Socialt skydd definieras här som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst och att den inte är baserad på individuella arrangemang. Förmånerna kan antingen vara kontanta eller in natura.

Publikation

Det statistiska meddelandet ”Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering” publiceras årligen av SCB, Nationalräkenskaperna. Årets publikation omfattar åren 2003-2008. Såväl publikationen som de tabeller som ingår, finns tillgängliga på SCB:s hemsida.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s hemsida.

Eurostat
På Eurostats hemsida publiceras dessa data för alla EU länderna i en databas under: Population and social conditions – Data - Living conditions and welfare - Social protection – expenditures/receipts. De har även en publikation som enklast hittas via sökordet ESSPROS.Producent

SCB, Nationalräkenskaperna
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax fax 08-506 942 96

 

Förfrågningar

Annica Wallerå
Tfn 019-17 62 38
Christina Liwendahl
Tfn 08-506 945 43
E-post nrinfo@scb.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • statistiska centralbyrån

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44