Pressmeddelande -

Sparbarometern, 1:a kvartalet 2010: Svag ökning av hushållens sparande

För tabeller, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293111.aspx

Hushållens finansiella sparande uppgick till 7 miljarder kronor under första kvartalet 2010. Detta efter två kvartal med negativt sparande. En del av förklaringen till omslaget i sparande ligger i den lägre upplåningen i bank och bostadsinstitut. Även hushållens ökade placeringar i individuellt försäkringssparande bidrog till det positiva sparandet.

Hushållens finansiella sparandet, som är nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal, var 7 miljarder kronor. De två sista kvartalen 2009 hade hushållen ett negativt sparande bland annat till följd av stor upplåning i bank och bostadsinstitut. Kvartalets sparande är dock lägre än genomsnittet på 16 miljarder för perioden första kvartalet 2007 till och med fjärde kvartalet 2009.

Tabell: Hushållens finansiella sparande, Mdkr

Hushållens förmögenhet steg

Hushållens finansiella förmögenhet, tillgångar minus skulder, ökade under första kvartalet i år med 156 miljarder kronor till 3 080 miljarder. Då det finansiella sparandet var sju miljarder utgjordes de resterande 149 miljarderna av värdeökningar. Tillgångarna ökade under perioden med 196 miljarder samtidigt som skulderna ökade med 40 miljarder.

Låg skuldökning

En stor del av förklaringen till det positiva sparandet var att hushållens lånestock inte växte i samma omfattning som tidigare. Första kvartalet i år ökade hushållens skulder med 40 miljarder kronor. Lån, det vill säga nya lån minus amorteringar, i bank och bostadsinstitut stod för 37 miljarder. Det var betydligt lägre ökning än de tre närmast föregående kvartalen. Fjärde kvartalet 2009 var ökningen i bank och bostadsinstitut 55 miljarder. Totalt uppgick hushållens skulder till 2 550 miljarder, där lån i bank och bostadsinstitut utgjorde 2 265 miljarder.

Tabell: Hushållens lån i bank och bostadsinstitut, transaktioner, Mdkr

Stort intresse för kapitalförsäkringar

Hushållens tillgångar ökade första kvartalet 2010 med 196 miljarder kronor till 5 660 miljarder vid kvartalets slut. Ökningen kan delas upp i transaktioner på 46 miljarder samt värdeökning på 150 miljarder.

Drygt en tredjedel av hushållens tillgångar består av försäkringssparande, individuellt och kollektivt. Nettosparandet i det individuella försäkringssparandet var ovanligt stort detta kvartalet. Ökningen förklaras till stor del av ett större intresse för sparande i kapitalförsäkringar. Även det kollektiva försäkringssparandet ökade varav sparandet i tjänstepensioner ökade med drygt fem miljarder jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen i tjänstepensioner beror till stor del på återbäring i förmånsbestämd försäkring.

Hushållen har även en stor del av sina tillgångar på bankkonton. Första kvartalet 2010 uppgick dessa till 940 miljarder kronor. Innehaven på bankkonton motsvarar en sjättedel av hushållens totala tillgångar. Det var nästan lika mycket som deras tillgångar i aktier och fonder var värda tillsammans. Under kvartalet valde hushållen att minska sitt sparande på bankkonto med 9 miljarder kronor.

Intresset för fonder har avtagit någon efter ett par kvartal med stora insättningar. Sparandet i fonder ökade med nära 3 miljarder första kvartalet 2010. Det var framför allt insättningar i andra fonder där bland annat fond i fond ingår som ökade. Det kan jämföras med de två närmast föregående kvartalen då insättningarna var 6 respektive 9 miljarder kronor.

Under första kvartalet i år steg värdet på Stockholmsbörsen med över 10 procent. Hushållen nettoköp av aktier under perioden var knappt 1 miljard kronor. Att tillgångarna i akter steg med över 50 miljarder förklaras således övervägande av värdeförändring. Hushållens akterportfölj var vid utgången av kvartalet värd 569 miljarder.

Tabell: Hushållens tillgångar i aktier och fonder, Mdkr

Hushållens tillgångar i aktier och fonder har sedan första kvartalet 2009 ökat kraftigt, runt 60 respektive 40 procent. Affärsvärldens generalindex steg under perioden med 65 procent. Hushållens aktieinnehav skiljer sig något från den genomsnittliga aktieportföljen, varför de kan ha en något annorlunda utveckling än index. Tillgångarna i aktier var första kvartalet i år värda sammanlagt 995 miljarder. Under kvartalet nettoköpte hushållen fonder för drygt 20 miljarder samtidigt som nettotransaktionerna i aktier var nära noll. Ökningen av hushållens tillgångar i aktier förklaras således till största delen av börsuppgången.

Definitioner och förklaringar

Samtliga siffror i texten avser de egentliga hushållen exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer om inget annat anges.

Företagarhushåll definieras som hushåll som är arbetsgivare, inklusive egenföretagare, med huvudsaklig inkomst från rörelse i eget namn, delägarskap i enkelt bolag som inte är juridisk person eller med inkomst från jordbruksfastighet.

I Finansräkenskaperna infördes första kvartalet 2009 periodisering av skatter och sociala avgifter för hushållssektorn från och med tredje kvartalet 2001 och framåt. Dessa uppgifter påverkar hushållens sparande och förmögenhet. Sparbarometern redovisas utan periodisering av skatter och sociala avgifter, vilket innebär att uppgifterna för hushållssektorns finansiella sparande i Finansräkenskaperna och Sparbarometern skiljer sig åt.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle i denna serie blir den 2010-08-27 kl. 9.30.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Annika Näsvall
Tfn 08-506 942 22
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Caroline Ahlstrand
Tfn 08-506 943 33
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • ekonomi
  • sparande
  • förmögenhet
  • hushåll
  • skuld

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44