Pressmeddelande -

Sparbarometern tredje kvartalet 2008: Hushållen lånar mindre

Hushållens låntagande höll sig på en låg nivå under tredje kvartalet. Skulderna ökade med 37 miljarder kronor, varav 35 miljarder bestod av lån i banker och bostadsinstitut. Det kan jämföras med tredje kvartalet 2006 och 2005 då skuldökningen var 47 respektive 44 miljarder kronor.

Hushållens totala skuldbörda uppgick den sista september till 2317 miljarder, där lån i bostadsinstitut utgjorde 55 procent, eller 1269 miljarder. Banklån stod för 30 procent, eller 706 miljarder. Efter dessa stora långivare står hushållen i skuld till CSN. Studielånen är värda 181 miljarder, vilket motsvarar 8 procent av den totala skuldbördan.

Hushållens finansiella sparande var 9 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det finansiella sparandet räknas fram som nettot av de transaktioner av finansiella tillgångar och skulder som sker under ett kvartal. Det här kvartalet uppgick transaktionerna i finansiella tillgångar till 46 miljarder och transaktionerna i skulder (skuldökningen) till 37 miljarder.

Riksgäldsspar populärt alternativ
Under tredje kvartalet var nettoinsättningen på bankkonton 17 miljarder kronor. Det är lägre än tredje kvartalet 2007 och 2006 då bankinlåningenvar 36 respektive 31 miljarder kronor. I det rådande oroliga finansiella läget valde många hushåll att spara i riksgäldsspar. Under tredje kvartalet ökade hushållens tillgångar i denna sparform med hela 6 miljarder kronor. Det är en väldigt hög siffra för att vara riksgäldsspar, under hela 2007 ökade sparformen med 2,4 miljarder.

Hushållen nettosålde under det tredje kvartalet aktier för 6 miljarder. Bortsett från första kvartalet i år, har hushållen nettosålt aktier varje kvartal sedan våren 2006. Nettoförsäljningen av fondandelar var lika stor som aktieförsäljningen, dvs 6 miljarder, varav försäljning av aktiefonder var 4 miljarder, utländska fondandelar 2 miljarder och andra fonder knappt 1 miljard. Till skillnad från de nyss nämnda fondslagen nettoköpte hushållen räntefonder, det till ett värde av 0,7 miljard kronor.

Försäkringssparandet uppgick under kvartalet till 30 miljarder kronor. Det kollektiva försäkringssparandet, där även PPM ingår, var 24 miljarder och det individuella försäkringssparandet var 6 miljarder kronor. Föregående års tredje kvartal uppgick det sammanlagda försäkringssparandet till 27 miljarder, varav 22 i kollektiva försäkringar och 5 i individuella.

Värdet på tillgångarna dalar
Hushållens finansiella tillgångar fortsätter att tappa i värde. Aktietillgångarna var vid utgången av tredje kvartalet värda 405 miljarder. Det är en minskning med 57 miljarder under kvartalet, värdeminskning utgjorde 51 miljarder och nettoförsäljning resten. På ett år, från sista september förra året till sista december i år, har hushållens aktieinnehav sjunkit med 281 miljarder kronor. Fonderna sjönk under kvartalet med 39 miljarder, där värdeminskning stod för 33 av dem. Fondinnehavet uppgick till 356 miljarder kronor den sista september.

Värdet på det totala försäkringsinnehavet, kollektiva och individuella försäkringar, sjönk med 48 miljarder till 1596 miljarder kronor. Värdeminskning uppgick till 78 miljarder, men kvartalets försäkringssparande drar upp siffran 30 miljarder. Hushållens bostadsrättsinnehav minskade med 17 miljarder kronor mellan juni och september och var vid utgången av tredje kvartalet värt 911 miljarder kronor. Till skillnad från sparandet i aktier, fonder, försäkringar och bostadsrätter minskade inte hushållens tillgångar på bankkonton, utan ökade med kvartalets nettoinsättning på 17 miljarder och var den sista september uppe i 903 miljarder.

 

För statistik, se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____252400.asp

De totala finansiella tillgångarna minskade under tredje kvartalet från 4 612 till 4 465 miljarder kronor. Skulderna ökade från 2 280 till 2 317 miljarder. Det gav hushållen en nettoförmögenhet på 2 148 miljarder, en minskning med 184 miljarder under kvartalet. Om man lägger till hushållens icke-vinstdrivande organisationer till hushållen var nettoförmögenheten vid tredje kvartalets slut 2311 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Samtliga siffror i texten avser de egentliga hushållen exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle
Nästa publiceringstillfälle i denna serie blir den 16 februari 2009 kl. 9.30.Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Tfn 08-787 80 00

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar
Maria Andersson
Tfn 08-506 940 74
E-post maria.andersson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44