Pressmeddelande -

Statistik för avrinningsområden 2000

I Statistiskt meddelande om Statistik för avrinningsområden 2000 redovisas statistik för de föreslagna vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Det är i första hand avsedd att användas som bakgrundsmaterial vid bl.a. vattenplanering, vattenvård och vattenundersökningar. I detta SM ingår uppgifter om markanvändning, antal husdjur, befolkning, uppgifter om avloppssystem för befolkning i småhus och lantbruk samt antal fritidsfastigheter. Statistiken är bearbetningar av uppgifter som tidigare publicerats med annan geografisk indelning. Ramdirektiv för vatten Till grund för detta SM ligger EG:s ramdirektiv om vatten som blev antaget under sommaren 2000. 2001 tillsatte regeringen en särskild utredare för att utarbeta förslag till organisation för genomförande av (Dir 2001:78). Ramdirektivets materiella innehåll kommer också att implementeras i svensk lagstiftning (Proposition 2003/04:2). Det innebär att förvaltningen av vattenresurser nu sannolikt ska ske per föreslagna vattendistrikt. Resultaten i rapporten redovisas för de föreslagna vattendistrikten, huvudflodområden och delar av huvudflodområden. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som publiceras på SCB:s webbplats under dagen. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats Statistikansvarig myndighet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Fax 08-20 29 25 Förfrågningar Anders Widell Tfn 08-698 12 21 Producent SCB, Programmet för regional planering och naturresurser 104 51 Stockholm Förfrågningar Håkan Hedenvind Tfn 08-506 950 64 Epost hakan.hedenvind@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44