Pressmeddelande -

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor: Färre anställda inom offentlig sektor

Antalet anställda i offentlig sektor minskade under tredje kvartalet 2008 med 1,4 procent. Det är fjärde kvartalet i rad som antalet anställda minskar i offentlig sektor. Den procentuellt största minskningen skedde inom staten där antalet anställda minskade med 2,4 procent. Inom kommunerna och landstingen var minskningen 1,3 respektive 1,0 procent.

Totalt sett ökade dock antalet anställda under tredje kvartalet i år med 1,5 procent till 4 161 200 jämfört med samma kvartal 2007. Ökningen inom den privata sektorn var 2,9 procent. Antalet lediga jobb minskade med knappt 9 procent och uppgick totalt till 47 700.

Lönesumman ökade under tredje kvartalet totalt med 6,0 procent. I privat sektor ökade lönesumman med 6,4 procent och i offentlig sektor med 4,8 procent.

I ett längre perspektiv är nivån på antalet lediga jobb fortfarande hög men uppgången verkar vara bruten och antalet lediga jobb har minskat under de senaste två kvartalen. Av de 47 700 lediga jobben återfanns 40 800 i privat sektor. Både i den privat och offentliga sektorn minskade antalet lediga jobb med 9 procent. Den akuta arbetskraftsbristen i privat sektor, antalet vakanser, uppgick till 16 700, vilket innebar en minskning med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 2007.

Sämre utveckling av lönesumman och färre lediga jobb i offentlig sektor
Lönesumman inom kommunerna och landstingen uppvisade en likartad utveckling och ökade med 5,8 respektive 5,0 procent. I staten ökade lönesumman med 2,2 procent. Totalt fanns det under tredje kvartalet 6 900 lediga jobb inom den offentliga sektorn, en minskning med 5 procent jämfört med samma kvartal 2007. Antalet lediga jobb minskade i alla delsektorer.

Fler anställda och hög andel vakanser inom företagsservicetjänster
Under tredje kvartalet 2008 ökade antalet anställda i företagsservicefirmor med 9,4 procent till 336 200. Lönesumman ökade under tredje kvartalet med 8,4 procent medan antalet lediga jobb minskade med 6 procent. Branschen uppvisade under tredje kvartalet den högsta relativa bristen på arbetskraft av alla branscher.

 

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskrafts-undersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som "arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart" och vakanser definieras här som "lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart".

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser - eller brist på arbetskraft - dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

Exempel på verksamhet som branschen Företagsservicetjänster omfattar är juridik, redovisning och bokföring, bemanning och rekrytering m.m.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 67 51

Förfrågningar
Fredrik Rahm
Tfn 019-17 65 97
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Nilsson
Tfn 019-17 60 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44