Pressmeddelande -

Tjänsteprisindex, 1:a kvartalet 2006: Ökade priser för tjänster

För de branscher där tjänsteprisindex beräknas stiger priserna sedan 4:e kvartalet 2005 utom för hotelltjänster, biluthyrning och datatjänster. Jämfört med första kvartalet 2005 stiger priset på alla tjänster utom för datatjänster. Tjänsteprisindex (TPI) tas fram kvartalsvis för de branscher som redovisas i tabellen nedan. Ett TPI för den totala tjänsteproduktionen kan därmed inte beräknas. http://www.scb.se/templates/pressinfo____167097.asp Lokalhyror TPI för lokalhyror totalt steg med 1,2 procent från 2004 till 2005. Definitiva siffror för 2005 och preliminära siffror för 2006 redovisas i samband med publiceringen av TPI för andra kvartalet 2006. TPI för lokalhyror tas fram årligen. Preliminära siffror för 2005 finns på webbplatsen och redovisas för kontor, butiker, industrilokaler, andra lokaltyper samt för totalen. Definitioner och förklaringar Tjänsteprisindex (TPI) är ett producentprisindex för tjänster och mäter prisutvecklingen för företagens köp av tjänster. Idag utgör tjänstebranschernas förädlingsvärde cirka 62 procent av det totala förädlingsvärdet inom näringslivet. Näringslivets tjänsteproduktion var under större delen av 1900-talet strax under 40 procent av BNP för att under slutet av århundradet successivt öka. Beräknat som andel av Bruttonationalprodukten (BNP) utgör näringslivets tjänsteproduktion idag ca 50 procent. Allteftersom tjänsteproduktionens andel av BNP växer har behovet av korrekta volymberäkningar av tjänsteproduktionen ökat. I avsaknad av relevanta prisindex har Nationalräkenskaperna använt olika löneindex och faktorprisindex. De första TPI utvecklades under mitten av 1990-talet. Dessa TPI avsåg prisutvecklingen för lokalhyror, inrikes flyg och hotelltjänster. Sedan 2000 har ytterligare index för ca 20 branscher utvecklats. Idag används TPI i huvudsak av nationalräkenskaperna (NR) för att fastprisberäkna produktionsvärden för tjänstebranscher. TPI kan även användas i avtalssammanhang. Nya tjänsteprisindex utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. Idag finns TPI för cirka 33 procent av näringslivets tjänsteproduktion. När utvecklingsarbetet som pågår 2006 är färdigt kommer det att finnas TPI för drygt 40 procent av näringslivets tjänsteproduktion. På SCB:s webbplats finns rapporter för de index som har utvecklats och information om pågående utvecklingsarbete. Index som produceras löpande publiceras i tabeller på webbplatsen. Mer om ... Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle Tjänsteprisindex för 2:a kvartalet publiceras 2006-09-02 kl. 09.30. Producent SCB, Enheten för prisstatistik 104 51 Stockholm Fax +46 8 506 943 66 Förfrågningar Kamala Krishnan Tfn +46 8 506 944 81 E-post kamala.krishnan@scb.se Christian Schoultz Tfn +46 8 506 946 12 E-post christian.schoultz@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44