Pressmeddelande -

Tjänsteprisindex, 3:e kvartalet 2008: Dämpad ökningstakt för tjänstepriserna

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251050.asp

Tjänsteprisindex steg med 0,7 procent från andra till tredje kvartalet 2008. Motsvarande förändring föregående kvartal var 0,8 procent. Sedan tredje kvartalet 2007 har Tjänsteprisindex stigit med 2,7 procent.

Sedan första kvartalet 2008 publicerar SCB ett sammanvägt Tjänsteprisindex som avser att ge en samlad bild över prisutvecklingen på tjänster producerade av det svenska näringslivet.

Tjänsteprisernas utveckling
Tjänstepriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från andra till tredje kvartalet 2008. Till kvartalsförändringen bidrog främst prishöjningar på transporttjänster (2,3 %) med 0,5 procentenheter. Andra företagstjänster (0,7 %) och hotell- och restaurangtjänster (1,1 %) bidrog uppåt med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. Uppgången motverkades av prissänkningar inom gruppen uthyrning av fordon och maskiner (-6,8 %) som påverkade nedåt med 0,2 procentenheter. Under det senaste året, d.v.s. jämfört med motsvarande kvartal förra året, har tjänstepriserna stigit med i genomsnitt 2,7 procent, vilket är enminskning jämfört med föregående kvartal då motsvarande tal var 3,3 procent.

Tabell

Lokalhyror

TPI för lokalhyror beräknas årsvis. I samband med andra kvartalet publiceras ett preliminärt indextal för det aktuella året samt det definitiva indextalet för föregående år. TPI för lokalhyror steg med 3,5 procent (preliminärt) från 2007 till 2008. Från 2006 till 2007 steg TPI för lokalhyror med 3,1 procent. För ytterligare information kontakta Giuseppe Picone tel. 08-506 941 98.

Övergång till SPIN 2007

Fr.o.m. första kvartalet 2009 övergår Tjänsteprisindex från SPIN 2002 till SPIN 2007 (SPIN = Standard för svensk produktindelning efter näringsgren). Detta innebär att produktvisa index kommer redovisas enligt den nya produktindelningen. Under 2009 redovisas statistiken enligt både SPIN 2002 och SPIN 2007.

Definitioner och förklaringar

Tjänsteprisindex (TPI) är ett producentprisindex för tjänster och mäter prisutvecklingen för företagens försäljning av tjänster, huvudsakligen till andra företag. De första delindex utvecklades under mitten av 1990-talet. Dessa index avsåg prisutvecklingen för lokalhyror, flyg och hotelltjänster. Sedan år 2000 har index för ytterligare ca 30tjänstegrupper utvecklats.

Idag används TPI i huvudsak av nationalräkenskaperna (NR) för att räkna om värden i löpande priser till fasta priser. TPI kan även användas i avtalssammanhang.

Nya tjänsteprisindex utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. Det sammanvägda Tjänsteprisindexet, där även vissa konsumentprisindex inkluderas, täcker totalt drygt 60 procent av värdet av näringslivets tjänsteproduktion. På SCB:s hemsida finns rapporter för de index som har utvecklats och information om pågående utvecklingsarbete. Index som produceras löpande publiceras i tabeller på hemsidan. Några index, t ex index för telekommunikationstjänster och för flygresor, kan av sekretesskäl inte publiceras separat men vägs in i det sammanvägda indexet. Andra index produceras på prov 1-2 år innan de publiceras. Under 2008 produceras index för järnvägstransport av gods, uthyrning av maskiner, marknads- och opinionsundersökningar, konsultverksamhet samt rengöring och sotning på prov.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 4:e kvartalet 2008 publiceras 2009-02-13

 Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Christian Schoultz
Tfn 08-506 946 12
E-post christian.schoultz@scb.se

Thomas Olsson
Tfn 08-506 945 47
E-post thomas.olsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • tjänsteprisindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44