Pressmeddelande -

Tjänsteproduktionsindex, maj 2011: Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 5,3 procent under maj 2011 jämfört med maj förra året. Bäst gick det för produktionen inom uthyrnings och resetjänster, där ökningen var 13,3 procent. Mellan april och maj ökade tjänsteproduktionen i säsongsrensade värden med 0,4 procent. För perioden mars - maj 2011 var ökningen 1,8 procent, säsongsrensat, jämfört med perioden december - februari.

Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för maj är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom datakonsultverksamhet och telekommunikation ökade med 12,2 respektive 11,4 procent. Även motorhandel samt partihandeln gick bra och ökade med 9,9 respektive 9,0 procent. Detaljhandeln samt kultur, nöje och fritid hade en negativ utveckling i maj.

Datakonsultverksamhet och telekommunikation bidrog med 0,7 respektive 0,3 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Partihandeln bidrog med 1,3 procentenheter till uppgången.

Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt, procent
Utvecklingstal för maj månad 2011, årstakt i procent
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318026.aspx

Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318026.aspx

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Säsongsrensat  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318026.aspx

* Jämförelse med föregående månad
** Jämförelse med föregående 3-månaders period
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Trend
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____318026.aspx

* Jämförelse med föregående månad
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Definitioner och förklaringar
När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen omsättningsstatistiken uppgick till cirka 82 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till cirka 91 procent.

Med tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Tjänsteproduktionsindex speglar utvecklingen för utvalda branscher och skiljer sig därmed mot BNP beräkningarna. BNP beräkningarna inkluderar den finansiella sektorn vilket är något tjänsteproduktionsindex ej beaktar.

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-08-05 09:30Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • tjänsteproduktion
  • resetjänster
  • datakonsultverksamhet

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44