Pressmeddelande -

Tjänsteproduktionsindex, mars 2010: Tjänsteproduktionen ökade i mars

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____292616.aspx

Tjänsteproduktionen ökade med 3,1 procent under mars jämfört med mars 2009. Bäst gick det för produktionen inom motorhandeln där ökningen var 17,0 procent. Mellan februari och mars ökade tjänsteproduktionen med 1,0 procent i säsongrensade värden. För perioden januari till mars var ökningen 1,8 procent, säsongsrensat jämfört med oktober till december.

Samtliga jämförelser är årsjämförelser och bygger på kalender- och fastprisjusterade indexvärden där inget annat nämns. Uppgifterna för perioden januari till mars i år  är preliminära.

Tjänsteproduktionen inom motorhandeln och företagstjänster ökade  med 17,0 respektive 4,1 procent, även detaljhandeln ökade med 4,0 procent. Produktionen inom datakonsultverksamhet minskade med 7,5 procent och fastighetsverksamheten minskade med 2,8 procent.

Motorhandeln och detaljhandeln bidrar med 0,5 respektive 0,4 procentenheter till uppgången i den totala tjänsteproduktionen. Datakonsultverksamheten och fastighetsverksamheten dämpar uppgången i den totala tjänsteproduktionen med -0,4 respektive -0,6 procentenheter.

Branschsegmentet parti- och detaljhandel ökade med 3,8 procentenheter det första kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet 2009. Totalt ökade tjänsteproduktionen med 1,9 procent under de första kvartalet och parti- och detaljhandeln bidrar med 0,9 procentenheter till denna uppgång.

Graf: Utvecklingstakt i kalenderkorrigerad volym och löpande priser, årstakt

Tabell: Tjänsteproduktionsindex för mars månad 2010

Tabell: Kalender- och fastprisjusterade indexvärden

Tabell: Säsongsjusterade indexvärden

Tabell: Trendjusterade indexvärden

Definitioner och förklaringar

När den första, andra och tredje månaden i ett kvartal presenteras är uppgifterna för dessa månader preliminära. Vid redovisningen av tjänsteproduktionsindex för den fjärde månaden blir uppgifterna för första, andra och tredje månaden slutgiltiga. Resultatet i den här undersökningen baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgick till cirka 82 procent av samtliga svarande. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 91 procent.

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 45-63 och SNI 68-96. För mer detaljerad information angående branschsammansättningen, se länken: SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005. Fastaprisjusterade och kalenderkorrigerade indexserier har säsongrensats och trendberäknats med hjälp av X12 Arima.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-06-04 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Andreas Poldahl
Tfn 019-17 63 61
E-post andreas.poldahl@scb.se

Markus Thorsteinsen

Tfn 019-17 60 82
E-post markus.thorsteinsen@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • tjänsteproduktionen
  • tjänsteproduktionsindex

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44