Pressmeddelande -

Trendbrott på arbetsmarknaden?

Arbetskraftsundersökningen, augusti 2004 För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört med ett år tidigare. Det framgår av arbetskraftsundersökningen i augusti. Inte heller antalet långtidsarbetslösa uppvisar någon statistiskt säkerställd förändring, andelen långtidsarbetslösa bland de arbetslösa är dock fortsatt hög. Nästan var tredje arbetslös person är långtidsarbetslös. Antalet arbetslösa uppgick i augusti till 248 000 personer eller 5,5 procent av arbetskraften. Jämfört med augusti förra året ligger både förändringen i antalet och andelen arbetslösa inom den statistiska felmarginalen. I augusti i år var 56 000 (±9 000) ungdomar i åldern 16-24 år arbetslösa , vilket motsvarar 10,6 (±1,6) procent av arbetskraften i den åldersgruppen. På kort sikt, dvs. mellan juli och augusti i år, minskade antalet arbetslösa enligt säsongrensade1 data. Det är andra månaden i följd som antalet arbetslösa minskar jämfört med månaden innan. Enligt statistik från AMS deltog i slutet av augusti 104 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program, vilket är en markant ökning med 30 000 personer sedan augusti 2003. Latent arbetssökande Antalet latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete samt heltidsstuderande som sökt arbete) var i augusti 136 000 (± 14 000), vilket är en ökning med 28 000 jämfört med föregående år. Ökningen har skett både bland män och kvinnor. Heltidsstuderande som sökt arbete svarar för 12 000 av ökningen. Sysselsatta Antalet sysselsatta var i augusti 4 271 000, vilket inte är någon signifikant skillnad jämfört med augusti förra året. Antalet fast anställda har dock minskat med 61 000, det uppvägs av att de tidsbegränsat anställda har ökat i ungefär samma omfattning. Av ökningen kommer sammanlagt 38 000 från de tidsbegränsade anställningsformerna projektanställning och ”kallas vid behov”. Inom byggverksamhet har antalet sysselsatta ökat med 31 000 och uppgick i augusti till 265 000 (±15 000). Mellan juli och augusti i år ökade antalet sysselsatta. Utvecklingen på arbetsmarknaden var därmed på kort sikt positiv både när det gällde sysselsatta och arbetslösa. Detta framgår av säsongrensade data. Arbetade timmar Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka uppgick i augusti till 100,7 (±1,8) miljoner jämfört med 107,5 miljoner i augusti 2003. Minskningen förklaras till stor del av att färre personer var i arbete i augusti i år, huvudsakligen på grund av att fler tog semester jämfört med augusti för ett år sedan. Om hänsyn tas till olikheter i semester och annat uttag av ledighet ligger förändringen i arbetade timmar inom den statistiska felmarginalen. Länkar till tabeller och diagram Tabell: SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) augusti 2004 och augusti 2003, skattningar, förändringar och osäkerhet (135kB) Diagram: Antal sysselsatta 1990-2004, månadsvis, respektive augusti 2002-augusti 2004, månadsvis (218kB) Diagram: Antal arbetslösa 1990-2004, månadsvis, respektive augusti 2002-augusti 2004, månadsvis (115kB) Tabell: AMS-statistik: Lediga platser, varsel, arbetsmarknadspolitiska program m.m. (123kB) Sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i procent av befolkningen, 20-64 år, 1993-2004, månadsvis, respektive augusti 2002-augusti 2004, månadsvis (117kB) Sysselsatta 20-64 år på den reguljära arbetsmarknaden Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden år 2004. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmark­naden i nämnda åldersgrupp. Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive friårslediga, sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet (enligt statistik från AMS). Definitioner och förklaringar 1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort. 2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands. Mer information *Utvalda månadstabeller (tidigare SM-tabeller) De tidigare SM-tabellerna kommer att inom en vecka publiceras på AKU:s webbplats under benämningen: Utvalda månadstabeller. Det månatliga Statistiska meddelandet i SM-serien (AM10) upphörde från och med AKU januari. *Sveriges statistiska databaser Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats. *Arbetskraftsundersökningarna På hemsidan ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera. *Svensk näringsgrensindelning SNI 2002 En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas. Nästa publiceringstillfälle Pressinformationen avseende arbetskraftsundersökningen i september 2004 publiceras 2004-10-14 kl.13.00. Utskriftsvänlig version av denna pressinformation inklusive tabeller och diagram Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004 (266kB) http://www.scb.se/templates/pressinfo____99913.asp Producent SCB, Arbetskraftsundersökningarna Box 24 300,10451 STOCKHOLM Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se Fax 08-506 948 12 Förfrågningar Margareta Henkel Tfn 08-506 943 49 Epost fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Arbetsliv

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44