Pressmeddelande -

Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2008/09: Allt fler studenter med utländsk bakgrund på högskolan

För tabell, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____293093.aspx

Andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde de 18 procent av högskolenybörjarna. Men det är stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Läsåret 2008/09 fanns det 12 400 nybörjare på högskolan med utländsk bakgrund, en ökning med sju procent jämfört med läsåret innan. Det innebär att 18 procent av nybörjarna hade utländsk bakgrund. För tio år sedan var andelen 12 procent. Av de 12 400 nybörjarna var 8 700 födda utomlands och 3 800 födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Stora skillnader mellan olika grupper

När det gäller övergången till högskolan är det stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Ungdomar som är födda i Iran ligger i topp – 60 procent hade börjat studera på högskolan vid 25 års ålder. Motsvarande andel bland svenska ungdomar var 45 procent. Även många från Polen, Bosnien-Hercegovina och Syrien valde högskolestudier; mellan 40 och 47 procent. Irak och forna Jugoslavien, som är två länder med en stor grupp 25-åringar folkbokförda i Sverige, hade dock en betydligt lägre andel, 26 respektive 22 procent. Lägst andel hade Somalia, där 16 procent valde att studera vidare på högskolan.

Höga andelar på receptarie- och apotekarutbildningarna

Bland yrkesexamensprogrammen hade receptarieutbildningen högst andel studenter med utländsk bakgrund, 69 procent. Apotekarutbildningen och utbildningen till biomedicinsk analytiker hade också många studenter med utländsk bakgrund, 59 respektive 49 procent. Utbildningar med andelar lägre än tio procent var bland annat sjukgymnast och läkare.

Många med utländsk bakgrund på Södertörns högskola

Bland nybörjarna på Södertörns högskola hade fyra av tio utländsk bakgrund läsåret 2008/09. Därefter följde Karolinska institutet med 37 procent. Även Kungl. Tekniska Högskolan, Malmö högskola, Mälardalens högskola och Stockholms universitet hade höga andelar. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Försvarshögskolan och Örebro Teologiska högskola hade mellan sex och åtta procent av nybörjarna utländsk bakgrund.

 

Tabell: Andel nybörjare med utländsk bakgrund per lärosäte

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande UF19SM1001 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Fax 08-563 085 50

Förfrågningar

Magdalena Inkinen
Tfn 08-563 085 40
E-post fornamn.efternamn@hsv.se

Producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Anna Gärdqvist
Tfn 019-17 65 45
E-post fornamn.gaerdqvist@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • studenter
  • utländsk bakgrund

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44