Pressmeddelande -

Värdepappersfonderna kv.3, 2008: Aktiefonder byttes mot räntefonder

Hushållen sålde fondandelar i svenskregistrerade fonder för sammanlagt 4 miljarder kronor mer än man köpte för under tredje kvartalet. Det var aktiefonder som stod för merparten av utflödet med ett negativt nettosparande på knappt 4 miljarder. Hushållen hade däremot ett positivt nettosparande i räntefonder på drygt 700 miljoner.

Hushållens direktägda fondförmögenhet var vid utgången av tredje kvartalet 301 miljarder kronor. Det innebär att hushållens förmögenhet minskat med 37 miljarder under kvartalet. Sedan tredje kvartalet 2007 har hushållens fondinnehav minskat i värde med 143 miljarder vilket motsvarar ungefär en tredjedel av förmögenheten.

Förmögenheten minskade med 101 miljarder
Det sammanlagda värdet på de svenskregistrerade fonderna var vid utgången av tredje kvartalet 1 116 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 101 miljarder sedan andra kvartalet. I den totala fondförmögenheten är innehavet för samtliga sektorer inräknat, där förutom hushåll bl.a. finansiella och icke-finansiella företag och utländska ägare ingår. Här ingår också hushållens innehav av fonder via fondförsäkring och PPM, som vid tredje kvartalets slut uppgick till 310 miljarder respektive 211 miljarder.

Nettoutflödet för samtliga sektorer var sammanlagt 3 miljarder. Sparandet i fondförsäkringar var liksom föregående kvartal positivt och bidrog med ett nettoinflöde på närmare 4 miljarder. Förutom hushållen hade icke-finansiella företag störst utflöde ochsålde fondandelar för 2 miljarder mer än vad man köpte för.

Totalt nettosåldes aktiefonder för 8 miljarder. Större delen av detta placerades i räntefonder som hade ett nettoinflöde på nästan8 miljarder.Förhållandet var det omvända under andra kvartalet då aktiefonder köptes och räntefonder såldes.

Börsnedgången urholkar aktiefondernas värde
Den totala förmögenheten i aktiefonder minskade med 86 miljarder under tredje kvartalet. De svenskregistrerade aktiefonderna hade då ett sammanlagt värde på 546 miljarder kronor. Detta kan jämföras med toppnoteringen andra kvartalet 2007, innanden kraftiga börsnedgången inleddes, då förmögenheten i aktiefonder var 874 miljarder. Under de fem senaste kvartalen är alltså värdeminskningen 328 miljarder.

 

För statistik se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____251903.asp

 


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistisk meddelande

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-02-16 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Tfn 08-787 80 00

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-66 777 88

Förfrågningar
Johannes Holmberg
Tfn 08-506 945 11
E-post johannes.holmberg@scb.se
Anna Hanser
Tfn 08-506 941 56
E-post anna.hanser@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44