Pressmeddelande -

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, 3:e kvartalet 2012: Nedåt för både exporten och importen

Varuexporten från Sverige minskade under det tredje kvartalet med 3,1 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med tredje kvartalet 2011. Samtidigt sjönk varuimporten med 1,9 procent i volym. Antalet vardagar under tredje kvartalet var en färre än under motsvarande kvartal 2011.

Under perioden januari-september minskade exporten i volym med 0,8 procent samtidigt som importen minskade med 1,7 procent, jämfört med januari-september 2011. Värdet i löpande priser sjönk samtidigt med 2,5 procent för exporten och med 3,0 procent för importen. Efter den svaga utvecklingen under perioden ligger export- och importvolymerna något under de historiska toppnivåerna för perioden januari-september, som för både exporten och importen uppnåddes 2011. 

Exporten tredje kvartalet: Verkstadsvarorna minskade 11 procent

Varuexporten från Sverige minskade alltså med 3,1 procent i volym under tredje kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

Verkstadsvaror, som svarar för över 40 procent av totala exporten, sjönk i volym med 11 procent. Inom sektorn minskade elektronikvaror/telekom med 15 procent medan vägfordon (inklusive delar, tillbehör) minskade 14 procent. Skogsvaror ökade 2 procent i volym där massan visade en klar ökning medan trävaror minskade och papper ökade svagt.  Mineralvaror sjönk 8 procent i volym efter nedgångar för järn och stål och gruppen övriga metaller. 

Kemivaror ökade med 6 procent – inom sektorn hade läkemedel en klar uppgång medan plaster minskade. Energivaror ökade med 21 procent i volym – inom sektorn ökade oljeprodukterna med 10 procent. För sektorn Övriga varor ökade volymen 2 procent. Inom sektorn hade livsmedel en klar uppgång.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344448.aspx

[1] Inklusive dragfordon

Importen tredje kvartalet: Verkstadsvarorna minskade 7 procent

Under det tredje kvartalet 2012 minskade importen med 1,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Verkstadsvaror, den dominerande sektorn i importen, minskade med 7 procent i volym. Inom sektorn sjönk både vägfordon (inklusive delar, tillbehör) och maskiner med 10 procent. Elektronikvaror/telekom minskade 7 procent.

Importen inom den betydande sektorn Övriga varor ökade 1 procent. Inom sektorn fortsatte livsmedel att öka, 8 procent, medan importen av tekovaror och skor minskade med 7 procent. Importen av möbler ökade med 1 procent.

Sektorn Energivaror ökade med 16 procent efter en kraftigt ökad import av råolja men en minskad import av oljeprodukter. Sektorn Kemivaror minskade 2 procent, inom sektorn minskade grundämnen/föreningar 5 procent medan läkemedel ökade 1 procent. Mineralvaror minskade i volym med 12 procent. Importen av Skogsvaror minskade 3 procent.

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____344448.aspx

Volymutvecklingen internationellt

Enligt senast tillgängliga uppgifter i OECD:s databaser (per 26 november) kan noteras att varuexporten från USA ökade med 6 procent under andra kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal 2011. Samtidigt ökade exporten från Storbritannien och Frankrike med 1 procent vardera. För Italien minskade exporten med 1 procent.

Importen till USA och Storbritannien ökade med 3 procent vardera under andra kvartalet. Till Frankrike minskade importen med 1 procent medan den till Italien minskade med hela 12 procent. Sveriges varuexport ökade samtidigt med 0,3 medan varuimporten minskade med 3,0 procent. Observera att beräkningsmetoderna kan skilja från land till land vilket kan påverka jämförbarheten mellan de angivna talen.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde  med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres och prisindex enligt Paasches formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar  i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-01 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
E-post lars.malmborg@scb.se

Martin Rickardsson
Tfn 08-5069 46 12
E-post martin.rickardsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • scb
  • sektorn energivaror
  • elektronikvaror

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44