Pressmeddelande -

Yearbook on productivity 2012 och multifaktorproduktivitet: Tillväxt i varuproduktionen

Större delen av tillväxten i varuproduktionens förädlingsvärde de senaste decennierna förklaras av multifaktorproduktiviteten.

I samband med publicering av årets årsbok ”Yearbook on productivity 2012”, som är den åttonde i ordningen, publiceras också för första gången data för multifaktorproduktivitetens utveckling i statistikdatabasen. Dessa data kommer i fortsättningen uppdateras i samband med att faktiska och preliminära år publiceras. Året årsbok med produktivitetsanalyser innehåller nio uppsatser som behandlar olika produktivitetsaspekter. Fem av dem har skrivits av forskare från Tyskland, Frankrike, Norge och OECD samt fyra av sådana i vår egen organisation. I ett av dessa kapitel beskrivs metoderna för beräkningar av multifaktorproduktiviteten och en del analys av dessa resultat.

Definitioner och förklaringar

Med multifaktorproduktivitet avses den del av förändringen i bruttoproduktionen eller i förädlingsvärdet i en bransch som inte kan förklaras av en förändring i insatsen i produktionsfaktorerna. Detta innebär att den beräknas residuellt och därmed lider av att alla mätfel i de olika variablerna samlas i detta mått.

Multifaktorproduktivitet kan ses som ett mått på hur effektiviteten i produktionen förändras över tiden. Det har ibland tolkats som ett mått på den tekniska utvecklingen. Eftersom inte alla produktionsfaktorerna normalt inte kan ändras i takt med förändringar i produktionen så varierar multifaktorproduktiviteten mycket över konjunkturcykeln i takt med variationer i kapacitetsutnyttjandet.

Förändringar i bruttoproduktionen förklaras till större delen av förändringar i insatsen av varor, energi och tjänster. Förändringarna i förädlingsvärdet förklaras för tjänsteproduktionens del av såväl förändringar i insatsen av arbetskraft som av kapitaltjänster och av multifaktorproduktiviteten medan varuproduktionens utveckling domineras starkt av multifaktorproduktiviteten.

Kapitalinsatsen är uppdelad på IT-kapitaltjänster och icke IT-kapitaltjänster medan arbetsinsatsen är uppdelad på insatsen av arbetadet timmar och i kvaliteten i dessa timmar. IT-kapitaltjänsterna är baserade på preliminära beräkningar av hårdvarudelen. Vidare är informationen om de preliminära åren mindre omfattande vilket innebär att i detta fall är beräkningarna av 2011 är baserade på vissa förenklade antagande. Nedanstående tabell avser dock bara perioden 1993-2010.

Publikation

Yearbook on productivity 2012.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Producent

SCB, Avdelningen för Nationalräkenskaper
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Hans-Olof Hagén
Tfn 08-506 944 66
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.


Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • scb
  • it-kapitaltjänster
  • multifaktorproduktivitet

Presskontakt

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44