Pressmeddelande -

Yrkesvalet viktigaste orsaken till löneskillnader mellan könen

Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige: Yrkestillhörigheten är den viktigaste förklaringen till att kvinnornas löner i genomsnitt är lägre än männens. Kvinnornas löner är cirka 18 procent lägre än männens, då deltidslönerna räknats om till heltidslöner. Om fördelningen på yrkesgrupper vore densamma för kvinnor och män, skulle löneskillnaden ”bara” vara cirka 10 procent. Utöver yrkesfördelningen har det betydelse att män oftare arbetar i näringsgrenar med högre bärkraft. Skillnader i genomsnittlig ålder och utbildningsnivå och att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män spelar en viss men ganska liten roll, liksom att kvinnor oftare arbetar i den offentliga sektorn. Sammanlagt kan cirka 60 procent av löneskillnaden förklaras av dessa faktorer. Ungefär 40 procent av löneskillnaden beror således på något annat. Inget mått på diskriminering Dessa siffror säger inget om den eventuella förekomsten av direkt lönediskriminering. Den oförklarade delen av löneskillnaden kan bero på helt andra saker än att arbetsgivarna gynnar männen i lönesättningen, t.ex. att kvinnor har svårare att nå chefsbefattningar. Samtidigt kan den del av löneskillnaden som förklaras av yrkestillhörighet och andra mätbara faktorer i sin tur bero på könsrelaterade skillnader i valet av utbildning, fördelningen av ansvaret i hemmet och annat som är svårt att kvantifiera. Mest oförklarad löneskillnad i den privata sektorn Den sammanlagda löneskillnaden är något större i den offentliga sektorn än i den privata. När hänsyn tagits till skillnader i yrke m.m., återstår emellertid knappt 5 procents löneskillnad i den offentliga sektorn. I den privata sektorn återstår nästan 10 procent att förklara. Både i kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper är löneskillnaderna små – de största skillnaderna finns överraskande nog i yrkesgrupper som är jämnt könsfördelade. Uppseendeväckande är att kvinnorna i mansdominerade yrkesgrupper har egenskaper som skulle motivera att de hade högre löner än männen. Trots detta är kvinnornas löner drygt 3 procent lägre. Ny metod för uppdelning på orsaksfaktorerna Rapporten "Löneskillnader mellan kvinnor och män", som presenteras på SCB:s webbplats idag, innehåller ett kapitel som diskuterar begreppet diskriminering. I två analyserande kapitel försöker man med hjälp av olika statistiska metoder hitta förklaringar till löneskillnaderna. En delvis ny metod för att fördela förklaringen på de olika komponenterna har använts. Detta är ett svårt problem, eftersom förklaringsfaktorerna samvarierar med varandra. T.ex. är vissa yrken vanligare i den offentliga sektorn än i den privata, deltidsarbete vanligare i vissa yrken och näringsgrenar än i andra etc. Publikation En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns på SCB:s webbplats. Se rapporten ”Löneskillnader mellan kvinnor och män. Ansatser till beskrivning med hjälp av den officiella statistiken.” Producent SCB, Analysenheten vid AM-avdelningen 701 89 Örebro Fax 019-176751 Förfrågningar Claes-Håkan Gustafson Tfn 019-17 61 19 Epost fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Nizar Chakkour

Presskontakt Pressansvarig +46 767 20 44 44