Pressmeddelande -

Brist på mål bromsar energisparprojekt

Hela 66 procent av företagen och kommunerna har inga långsiktiga mål för energieffektivisering av verksamheten och bara 27 procent har miljöcertifierat någon del av sin verksamhet. I fyra av tio organisationer uppskattas dock energisparpotentialen till hela 10-20 procent eller mer. Det krävs snabba insatser om Sverige ska nå de långsiktiga klimatmålen.

Det visar Energiindikatorn, en undersökning från Schneider Electric där miljö- och ekonomichefer på 100 energiintensiva företag inom el & energi, fastigheter och industri samt 100 kommuner har svarat på frågor om hur de arbetar med energieffektivisering.

48 procent av företagen och 55 procent av kommunerna anser själva att de inte gör tillräckligt för att minska sin energianvändning.

En klar majoritet av företagen och kommunerna uppger visserligen att de har genomfört ett eller flera projekt för att sänka sin energianvändning, men flertalet vet inte vilket resultat det gett. Undersökningen visar att många av organisationerna saknar både mål och mätsystem för att utvärdera energieffekterna, trots att en höjning av koldioxidskatten väntas. 

Flavio Santos är divisionschef på Schneider Electric i Sverige och ansvarar för området energieffektivisering. Han menar att det finns stora pengar att spara för många företag men att det förutsätter en långsiktig plan med tydliga mätpunkter i projekten.

- Det är förvånande att inte fler företag sätter tydliga mål och etablerar ett väl fungerande mätsystem för att utvärdera sina energibesparingar. Vi har sett flera exempel på företag som minskat sin energianvändning med över 30 procent, säger Flavio Santos.

Tekniken för att energieffektivisera finns sedan länge och energisparåtgärder är i princip alltid lönsamma på relativt kort sikt, utan stöd eller bidrag.

- Att utvecklingen går så långsamt på området beror bland annat på bristande kunskap om energieffektivisering och bristande incitament att energispara bland företag och organisationer. Det krävs en mer aktiv politik från regeringen om vi ska kunna få fart på energieffektiviseringen i Sverige.

Bostäder och lokaler står för cirka 35 procent av Sveriges totala energiförbrukning och inom detta område finns en mycket stor sparpotential. Enligt Energieffektiviseringsutredningen från 2008 är den totala energisparpotentialen i fastighetssektorn 38,1 TWh, för industrin handlar det om 12,8 TWh. Det motsvarar tiotals miljarder kronor i onödiga kostnader, varje år. Privata och offentliga fastighetsägare liksom industriföretagen står här inför en stor utmaning.

Fler resultat från undersökningen:

  • 42 procent av företagen, 44 procent av kommunerna, tror att de skulle kunna minska sin energiförbrukning med 10-20 procent eller mer på fem års sikt. 
  • 50 procent organisationerna anser att det finns en osäkerhet kring lagar och regler för energieffektivisering och att denna osäkerhet gör det svårt att veta hur man ska prioritera sina investeringar på området.  
  • Endast 14 procent av kommunerna har helt eller delvis miljöcertifierat sin verksamhet. Motsvarande siffra för företagen är hela 38 procent (i snitt 27 procent för alla organisationer i undersökningen).
  • Den starkaste drivkraften att energieffektivisera verksamheten är ekonomiska besparingar – en mycket stark drivkraft hos 66 procent av organisationerna. Att ta samhällsansvar genom minskad miljöpåverkan hamnar också högt.  
  • De mest prioriterade områdena för energieffektivisering är i fallande ordning: 1) Byggnader/anläggningar, 2) Kontorslokaler, 3) Resor/transporter. Lågt prioriterat är tillverkning/produktion samt IT/datahallar.

Om Energiindikatorn

Undersökningen genomfördes bland 100 svenska energiintensiva företag (fastighetsbolag, industriföretag mm) samt 100 kommuner under juni 2010, totalt 200 organisationer. Respondenterna är miljöchefer och ekonomichefer i organisationerna. Intervjuerna har skett via telefon. 

För mer information:

Flavio Santos, divisionschef, Schneider Electric
Telefon: 070-612 6804  
E-post: flavio.santos@se.schneider-electric.com   

Peter Johansson, VD för Schneider Electric Buildings
Telefon: 08-775 27 00
E-post: peter.johansson@buildings.schneider-electric.com  

Karin Ljungdahl, kommunikationschef, Schneider Electric
Telefon: 070-529 74 73
E-post: karin.ljungdahl@schneider-electric.com      

 

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • schneider electric
  • energieffektivisering
  • energiindikatorn
  • epc

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en global energispecialist med 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har ett starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2009 uppgick försäljningen till drygt 15,8 miljarder Euro. I Sverige sysselsätter koncernen knappt 2 000 personer. I den svenska företagsstrukturen ingår även APC, specialist inom avbrottsfri kraft, och Wibe, marknadsledande inom kabelförläggning. Läs mer på:
www.schneider-electric.se

Kontakter

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63