Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMAN I SCN VÄLJER IN ANDERS UDDÉN I STYRELSEN

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49062

(NGM:SCN)

Vid årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) idag, den 22 maj 2008, valdes Anders Uddén och Thomas Christensen in i styrelsen för bolaget.

"Jag är väldigt glad att Anders Uddén har valts in i styrelsen för SCN. Hans långa erfarenhet från företagsbyggande och internationell försäljningsexpansion från det svenska företaget Permobil kommer att bli en stor tillgång för SCN när vi etablerar oss på den internationella marknaden", säger styrelseordförande Carsten Waern.

"SCN:s affärsidé, att ta fram naturliga produkter med vetenskaplig dokumentation, ser jag som mycket lovande. Produktportföljen är intressant, och med det imponerande FoU- och distributionsnätverk företaget har byggt upp - även på den amerikanska marknaden - ser jag stor potential för framtida tillväxt. Jag har också stor tilltro till personerna bakom bolaget, och ser fram emot att bidra till deras kompetens med min erfarenhet", säger Anders Uddén.

Den andra nyvalda styrelseledamoten, Thomas Christensen, har varit bolagets CFO sedan den 1 januari 2008. Liksom Anders Uddén har han omfattande internationell erfarenhet, framför allt från USA, både från ledande befattningar och styrelseuppdrag. Förutom Anders Uddén och Thomas Christensen består SCN:s styrelse av Jörn Erik Aas, Carsten Waern och Ulf Söderberg, som alla omvaldes av årsstämman.

Disposition av årets resultat
Stämman beslutade att årets resultat avräknas mot överkursfonden samt att de balanserade vinstmedlen balanseras i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning.

Styrelsearvode
Stämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Revisorsarvodet fastställdes till att som hittills utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma (med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) emittera upp till 6 000 000 aktier vid ett eller flera tillfällen. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Stämman beslutade också att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma fatta beslut om återköp av egna aktier. Innehavet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier, och priset ska ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet.


För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Söderberg, CEO, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81
Thomas Christensen, CFO, tc@scnutrition.com, +47 922 55 444


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern "SCN".

 

 

Ämnen

  • Mat, dryck