Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008 (Q3) FRÅN SCN

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50215(NGM:SCN)

Scandinavian Clinical Nutrition, noterat på NGM Equity och Oslo Axess, offentliggör idag delårsrapport för tredje kvartalet 2008. Rapporten i sin helhet återfinns i bifogad pfd-fil samt på bolagets webbplats www.scnutrition.com.

Januari-september 2008 i korthet för SCN-koncernen

* Periodens nettoomsättning uppgick till 42,5 MSEK (5,8)
* EBIT (rörelseresultat) uppgick till -27,1 MSEK (-30,6)
* Periodens resultat uppgick till -6,6* MSEK (-30,7)
* Periodens kassaflöde uppgick till -12,6 MSEK (-2,5)
* Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,44* SEK (-3,01)

* Inkluderar aktivering av uppskjuten skattefordran om 10,2 MSEK


Viktiga händelser januari-september 2008

Marknaden för SCN:s produkter karaktäriseras av starka säsongsvariationer. Beroende på användningsområde säljer produkterna olika bra under olika delar av året, vilket gör att variationerna mellan olika kvartal kan bli stora. Detta gör det svårt att bedöma helårsresultatet utifrån en enskild kvartalsrapport.

Under tredje kvartalet har SCN:s resultat förbättrats väsentligt. Detta beror delvis på en finansiell intäkt relaterad till försäljning av aktier i Scandivir (se nedan), men ökad kostnadskontroll och optimering av organisationen, exempelvis genom att utnyttja synergieffekter från integrationen med det danska dotterbolaget, har också gett resultat. Dessa synergier, tillsammans med strategin att arbeta med partners, har gjort det möjligt för SCN att reducera antalet anställda och därmed minska de fasta kostnaderna i Danmark. Bolaget visar fortfarande förlust, men med lägre overhead-kostnader från 2009 och framåt och positiva tecken från marknaden (se nedan) ser SCN positivt på den framtida utvecklingen.

Under 2008 har SCN kunnat visa "proof of concept" för bolagets strategi - att bygga värden genom att etablera produkter på utvalda marknader i samarbete med etablerade och framgångsrika partners - genom att etablera viktkontrollprodukten CUUR i USA. Med CUUR som ett lyckat case att bygga vidare på har SCN:s amerikanska dotterbolag och bolagets amerikanska partner nu gått över till att lansera Coldizin i mass market i New York-området. De första ordrarna levererades i slutet av Q3, och nya ordrar för leverans i Q4 har redan kommit. Baserat på resultaten av testlanseringen ser SCN positivt på den kommande nationella lanseringen.

USA är världens största marknad för nutraceuticals och därmed SCN:s primärmarknad, men genom det danska dotterbolaget siktar bolaget också på andra marknader med samma strategi - samarbete med etablerade partners på lokala marknader för att dra nytta av lokal kunskap och hålla kostnaderna nere på koncernnivå. Under 2008 har Coldizin och Immulina lanserats på flera marknader och Membra7 har lanserats i Skandinavien. Förhandlingar pågår för ytterligare marknader världen över. Förhandlingar pågår också gällande den option bolagets amerikanska Immulina-partner har att köpa produkten för 13 MUSD.

Grunden för SCN:s strategi är att varje produkt har solid klinisk dokumentation, och därför är ständigt FoU-arbete en vital del av bolagets verksamhet. En av de lovande produkterna i bolagets pipeline rör fetmaviruset AD36, som SCN:s dotterbolag Scandivir AB har en omfattande IP-portfölj och exklusiva försäljningsrättigheter till. Intensivt FoU-arbete pågår hos bolagets forskningspartners för att utvckla ett testkit och möjliga behandlingar för AD36-infektion. Under Q3 sålde SCN 13,5% av aktierna i Scandivir för 13,5 MSEK, vilket ger en indikativ värdering av Scandivir på 100 MSEK. SCN utvärderar för närvarande att sälja ytterligare aktier i Scandivir.

Gällande den befintliga portföljen har SCN startat en process som beräknas ta 2-3 år med syfte att registrera den aktiva ingrediensen i Coldizin som receptfritt läkemedel, vilket kan öka värdet av produkten och varumärket. Bolaget har också gått in i ett danskt forskningskonsortium, med syfte att hitta bättre metoder för att utveckla säkra och effektiva nutraceuticals. Kliniska studier pågår också inom det tioåriga Network of Excellence-samarbetet som SCN har etablerat med Karolinska Institutet. Vissa av dessa projekt kommer att finansieras med medel från en kapitaliseringsprocess som genomfördes i Q2-Q3 tillsammans med Glitnir, och som gav bolaget ca 30 MSEK efter emissionskostnader.


För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Christensen, CEO, tc@scnutrition.com, +47 922 55 444
Ulf Söderberg, styrelseordförande, us@scnutrition.com, +46 708 13 22 81


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på Oslo Axess (www.osloaxess.no) och NGM Equity (www.ngm.se) under tickern "SCN".

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Ämnen

  • Mat, dryck