Pressmeddelande -

Investeringar i en skuldtyngd värld

Delar av Europas problematiska statsfinanser med det uppdagade grekiska finanskaoset i täten har under den senaste tiden överskuggat ett förbättrat marknadsklimat med många positiva makrosignaler. Även om utsikterna för risktillgångar på lite sikt ter sig goda, kommer av allt att döma industriländernas skuldproblem under lång tid att påverka marknadernas riskuppfattning. Gamla sanningar sätts därmed på prov, och vad som betraktades som låg risk igår är inte nödvändigtvis låg risk idag. Placeringskartan måste delvis ritas om.

Grekland har med en statsskuld på över 115 procent av BNP och ett budgetunderskott på nästan 15 procent gett både aktie-, ränte- och valutamarknader skrämselhicka. Den statsfinansiella problematiken har aktualiserat de utmaningar som många västländer står inför.

- Man kan säga att vi är vid en slags platå där marknader och investerare hämtar andan. Vårens rally i risktillgångsmarknaderna kom av sig när greklandskrisen på allvar började spela huvudrollen på den stora dramatiska finansiella scenen. I det långa perspektivet bedömer vi ändå att den underliggande styrkan i den globala återhämtningen ligger fast, säger Hans Peterson, CIO Private Banking och Global Head of Investment Strategy.

För de växande offentliga obalanserna och ekonomiska bördorna till trots har konjunkturuppgången i världen de facto stärkts under våren. Bland annat har inköpschefer i USA, Asien och Europa vittnat om bättre tider, och länder som Kina, Singapore och Indien har redovisat accelererande BNP-tillväxt. I OECD kan dock konjunkturpulsen mattas en del senare i år när de positiva tillväxteffekterna från finanspolitisk stimulans och lageromslag avklingar. Likväl ter sig utsikterna för risktillgångar såsom aktier, företagsobligationer, hedgefonder och Private Equity goda under det närmaste året. 

Förutsättningarna för vad som är hög respektive låg risk har emellertid förändrats i den nya finansiella och ekonomiska världen som präglas av skuldproblem och långsam ekonomisk tillväxt i industrilandsområdet OECD, och samtidigt betydligt bättre finansiell stadga och hög tillväxt i Emerging Markets-sfären.

- Man måste fråga sig vad som egentligen är låg risk idag. Vi anser att själva analysen av de bakomliggande drivkrafterna är viktigare än på länge. Idag är det till exempel viktigare att minska skuldsättningsgraden i de olika tillgångarna i portföljen, än att traditionellt diversifiera mellan olika geografiska regioner, avslutar Hans Peterson.

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com

_____________________________________________

För ytterligare information kontakta:


Hans Peterson, CIO Private Banking och Global chef Investment Strategy, 070-763 6921

Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker, Investment Strategy, 070-603 98 18

Claes Eliasson, Press & PR, 076-396 53 19, claes.eliasson@seb.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • investment outlook