Pressmeddelande -

Ny Nordic Outlook

Global styrka trots oljehot. Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken. Den globala tillväxten blir fortsatt god och inflationen låg de närmaste åren. USA bromsar in nästa år, men Europa och Asien håller farten uppe. Hotet mot tillväxten kommer främst från oljepriset och Irankonflikten. Tillväxtutsikterna i Sverige har förstärkts. BNP växer med 3½ respektive 3 procent i år och nästa år. Sysselsättningen ökar med sammanlagt 120 000 personer. Arbetsutbudet ökar kraftigt, vilket bromsar nedgången i arbetslösheten och håller tillbaka löneinflationen. Riksbanken höjer reporäntan i lugn takt. Kronan stärks något. Konjunkturuppgången i USA är långt framskriden och tilltagande resursutnyttjande gör att Fed, efter en kort paus, fortsätter räntehöjningarna till 5,50 procent i höst. Ekonomin bromsar in nästa år, när räntehöjningarna biter och effekterna av en svalare husmarknad blir tydligare. I Euro-zonen når BNP-tillväxten i år upp till 2 ¼ procent. Inflationsimpulserna från arbetsmarknaden förblir dock svaga och inflationen faller tillbaka igen. ECB höjer till 3,25 procent i början av 2007. Dollarn får kortsiktigt stöd av Feds fortsatta räntehöjningar, men under hösten börjar den försvagas igen. Vid slutet av 2007 står dollarn i 1,35 mot euron. Den kinesiska yuanen skrivs upp mot dollarn med 5 procent per år både 2006 och 2007. Obligationsräntorna i USA fortsätter ytterligare en bit uppåt när Fed höjer vidare, men vänder nedåt efter årsskiftet. I Europa är långräntorna nära toppen. I Sverige växer ekonomin på bred front med snabb expansion för såväl inhemsk efterfrågan som export. Konsumtionstillväxten har äntligen tagit fart, medan stigande produktion och goda vinster i näringslivet talar för investeringsuppgång. Sysselsättningen ökar med 70 000 personer i år och 50 000 nästa år. Samtidigt ökar inflödet av personer på arbetsmarknaden av både cykliska och strukturella skäl. Arbetsutbudet ökas också tack vare den ekonomiska politiken - skärpt kontroll av sjukskrivningar under den socialdemokratiska regeringen och därtill förvärvsavdrag efter ett regeringsskifte. Sammantaget räknar vi med en uppgång av arbetsutbudet som blir betydligt kraftigare än vad Riksbanken och Konjunkturinstitutet spår. Fortsatt lediga resurser i ekonomin bidrar därmed till att inflationstrycket förblir lågt. UND1X-inflationen blir i genomsnitt bara 1,3 procent i år och 1,5 procent 2007. Riksbanken kan därför höja i jämn och maklig takt - något långsammare än vad de flesta i dag förutspår. Kronan stärks ändå på sikt, när de svenska räntorna så småningom stiger mer än de europeiska. Statliga utförsäljningar och sänkt förmögenhetsskatt efter ett regeringsskifte i höst är andra faktorer som bidrar till en starkare krona. Oavsett valutgången talar de starka statsfinanserna för fortsatt expansiv finanspolitik 2007. Vi räknar med en expansiv effekt motsvarande ½ procent av BNP. Vid en borgerlig regering sker expansionen mer via lägre skatter - skattetrycket sjunker med 1 à 1½ procent av BNP - medan stigande utgifter blir mer framträdande vid fortsatt socialdemokratisk regering. Nyckeltal i svensk ekonomi Årlig procentuell förändring 2004 2005 2006 2007 BNP 3,7 2,7 3,5 3,0 Arbetslöshet (%) 5,9 5,9 5,4 5,1 UND1X-inflation 0,8 0,8 1,3 1,5 Offentligt saldo (% av BNP) 1,6 2,5 2,4 2,2 Reporänta (dec) 2,00 1,50 2,50 3,25 Växelkurs, EUR/SEK (dec) 9,02 9,39 9,10 8,90 Sedan starten år 1856 har generationer av kunder och medarbetare skapat vad SEB är idag. I år firar koncernen 150 år av framåtblickande. SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatkunder. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. Omkring hälften av SEB:s kunder använder koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Den 31 december 2005 uppgick koncernens balansomslutning till 1 890 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 118 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com. Ny Nordic Outlook För ytterligare information kontakta: Klas Eklund 08-763 80 88 Håkan Frisén 08-763 80 67 Olle Holmgren 08-763 80 79 Mikael Johansson 08-763 80 93 Tomas Lindström 08-763 82 97 Bo Enegren 08-763 85 94

Ämnen

  • Ekonomi, finans