Pressmeddelande -

SEB:s årsstämma 2010

Vid tisdagens årsstämma i SEB omvaldes till styrelsen de ordinarie ledamöterna Annika Falkengren, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Tomas Nicolin, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. De av årsstämman nyvalda styrelseledamöterna är Birgitta Kantola och Signhild Arnegård Hansen. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Penny Hughes lämnade styrelsen på egen begäran i oktober 2009 och Hans-Joachim Körber har avböjt omval.

Styrelsens arvode förblir oförändrat (7 587 500 kronor) i enlighet med valberedningens förslag, då styrelsens medlemmar avböjt en höjning. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 062 500 kronor till styrelsens ordförande, 3 525 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 450 000 kronor vardera till vice ordförandena och 375 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt 2 000 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. Styrelsens ordförande uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Jacob Wallenberg och Tuve Johannesson till vice ordföranden.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och medlemmarna i SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i överensstämmelse på alla viktiga punkter med riktlinjerna för ersättning som antogs på SEB:s årsstämma 2009, med den svenska Finansinspektionens regelverk och med den svenska bolagsstyrningskoden samt är i linje med det internationella regelverket. Ersättningsstrukturen bygger på tre delar: fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning samt pension och andra förmåner. Varken VD eller ledamöterna i den verkställande ledningen uppbär någon kortfristig kontant rörlig ersättning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om de tre långfristiga aktiebaserade programmen; ett aktiesparprogram för alla medarbetare, ett så kallat performance shareprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt ett aktiematchningsprogram för ett fåtal särskilt utvalda nyckelbefattningar. Deltagande i aktiesparprogrammet och aktiematchningsprogrammet förutsätter egna investeringar. Performance shareprogrammet och aktiematchningsprogrammet är prestationsbaserade med förbestämda kvantitativa mål.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och avyttring av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktiebaserade programmen och för kapitaländamål.

Årsstämman fastställde också utdelningen till 1,00 (en) krona per aktie och den 17 maj till avstämningsdag för utdelningen.

Besluten, samt de anföranden som hölls på stämman, kan läsas i sin helhet på www.sebgroup.com


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 285 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 382 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 070-550 35 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • seb
  • ulf grunnesjö
  • viveka hirdman-ryrberg