Pressmeddelande -

Världens första verifierat hållbara etanol till Sverige

Svenska SEKAB blir först i världen med att leverera verifierat hållbar etanol. Det blir till de svenska och europeiska kunderna med etanol från brasilianska sockerrör för inblandning i E85 och ED95. Etanolen är kvalitetssäkrad ur bland annat miljö-, klimat- och socialt perspektiv.

Etanol är i likhet med elektricitet en energibärare. Precis som el från vindkraft jämfört med el från kolkraft, kan etanol produceras på mer eller mindre bra sätt.

- Alla konsumenter och övriga intressenter behöver garantier för att den etanol vi levererar är verifierat hållbar, säger Anders Fredriksson, vice VD i SEKAB BioFuels & Chemicals.

Tydliga krav
SEKAB har därför under 18 månader utvecklat ett ramverk med kriterier som täcker etanolens hela livscykel från sockerrörsfälten fram till användningen i bilen. Framtagandet har gjorts i samarbete med ett antal progressiva brasilianska producenter som delar SEKAB:s syn på hur viktigt detta är för framtida utveckling av den internationella etanolmarknaden.

Detta initiativ är den första praktiska tillämpningen av verifierbart hållbar etanol och ett stort steg i riktning mot att förverkliga en internationell standard för hur etanol ska produceras på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

De kriterier, som den hållbara etanolen måste uppfylla, ligger i linje med de krav som lyfts fram i pågående processer som drivs av internationella organisationer som FN, EU och ILO samt ett antal NGO:s.

Nolltolerans
Förutom miljömässig hållbarhet innebär kraven nolltolerans för barnarbete, icke-organiserade arbetsförhållanden (så kallat slavarbete) och avverkning av regnskog. Vidare finns övriga krav beträffande arbetsförhållanden, arbetsrätt och löner. Skördearbetet ska också vara mekaniserat till minst 30 procent idag och öka enligt en plan till 100 procent senast 2014.

Omställningen från manuell skörd till mekanisering kan jämföras med den skandinaviska skogsindustrins omställning från manuell avverkning till maskinell avverkning och de effekter detta haft på arbetsförhållanden och antalet sysselsatta.

Klimatmässigt innebär kraven på den verifierat hållbara etanolen att koldioxidutsläppen från odling, produktion och transport till Sverige och övriga Europa ska reduceras med minst 85 procent jämfört med bensin.

Ett oberoende internationellt kontrollföretag ska två gånger per år revidera alla produktionsenheter med avseende på de fastställda kriterierna.

Ett första steg
- Detta initiativ för verifierat hållbar sockerrörsetanol är det första i sitt slag i världen och ett stort steg i rätt riktning för att snabba på ersättningen av dagens bensin och diesel, säger Anders Fredriksson. Kriterierna kommer successivt att utvecklas och även synkroniseras med kommande EU-regelverk.

- Vi går före eftersom det dröjer innan det regelverk innehållande krav för hållbara biodrivmedel, som EU håller på att utarbeta, blir klart, förklarar Anders Fredriksson. Förhoppningen är att vi med detta initiativ dessutom kan påskynda utvecklingen av ett internationellt regelverk. Helt klart driver det även utvecklingen i Brasilien. Detta leder till att det inom kort ökar utbudet av verifierat hållbar etanol för att möta en snabbt stigande internationell efterfrågan på förnybara alternativ till oljebaserade drivmedel.


Leverans i augusti
SEKAB levererar ca 90 procent av all etanol i Sverige till E85 och ED95 (etanol för bussar och tunga fordon).

- Skörden av sockerrör för vår verifierat hållbara etanol har just påbörjats, berättar Anders Fredriksson. Det betyder att de svenska etanolbilsägarna kan börja tanka verifierat hållbar etanol redan i augusti.


Kontakt:
Anders Fredriksson, vice VD, SEKAB BioFuels & Chemicals, 070-610 11 77

SEKAB är ledande europeisk leverantör av förnybara drivmedel. Bolaget fokuserar på att utveckla marknaden för bioetanol i Nordeuropa samt uppbyggnad och drift av storskaliga etanolproduktionsanläggningar. SEKAB är dessutom världsledande inom utveckling av teknologi och produktionsprocesser för etanol ur cellulosa med en pilotanläggning i drift sedan 2004.

SEKAB är ett av de bolag som är bäst positionerade i Europa för att möta den globala utmaningen att minska oljeberoende och fossila koldioxidutsläpp inom transportsektorn.

SEKAB har ca 140 anställda och omsatte ca 2 miljarder SEK under 2007, vilket gör bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen. Huvudkontor och pilotanläggning finns i Örnsköldsvik.

 

 

Ämnen

  • Energifrågor

Sekab är ett svenskt grönt kemibolag. Vi tillverkar biobaserade kemikalier. Vi bedriver framstående forskning och utveckling av teknik för nya hållbara produktmöjligheter. Vi hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer för en bättre och grönare värld.

Kontakter

Ylva Strömstedt

Presskontakt Head of Communications +46-70-674 02 06

Relaterat innehåll