Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-september 2016

I tredje kvartalet fortsätter vi att redovisa ett bättre resultat jämfört med föregående år. Samtliga affärsområden har förbättrat resultatet under 2016. Affärsområdet Engineering Services Nordic har haft en fortsatt stor efterfrågan från fordonsbranschen medan energisektorn varit relativt svag.

Inom affärsområdet Engineering Services Germany initierades en omorganisation i slutet av förra året och nu finns en ny organisation på plats för att uppnå förbättrad produktivitet med ännu större kundfokus. Under hösten påbörjas även byggnationen av en ny anläggning för ingenjörstjänster och avancerade tester i Ingolstadt med syfte att stärka Semcons roll som premiumpartner till den tyska fordonsindustrin.

Inom affärsområdet Engineering Services International ökar vi vår leverans i projekt till Europa inom exempelvis förarlösa fordon. Koncernens ökade antal projektåtaganden innebär också att vi har stora möjligheter att använda expertis från Semcons internationella organisation, vilket ger ett tydligt mervärde för våra kunder.

Intresset för affärsområdet Product Informations erbjudande inom kundernas eftermarknadsaffär är fortsatt stort. Fler bolag ser nyttan med att anlita en partner vars kärnverksamhet är att skapa, digitalisera och distribuera produktinformation. De nya partnerskapsavtal som tecknats tidigare i år är ett tydligt bevis på detta.

Vi har under tredje kvartalet lanserat vår nya kommunikationsstrategi och det är positivt att se vilken uppmärksamhet och spridning som lanseringen av ”Smiling Car”-konceptet har fått globalt. Därtill har även ny grafisk profil samt ny hemsida lanserats. Med vår nya kommunikationsstrategi ökar vi synligheten och blir mer särskiljande i kommunikationen kring vår position och vårt kunderbjudande. Vi har en tydlig ambition att öka Semcons
marknadsandel och ytterligare stärka varumärket.

Vår internationella expertis inom produktutveckling i ett flertal branscher är en viktig förutsättning för att bidra till våra kunders framgång. Vårt uppdrag, att utveckla produkter som gör livet enklare för slutanvändaren, blir allt viktigare i tider när nästa generation av smarta produkter lanseras.

Tredje kvartalet
• Rörelsens intäkter uppgick till 591 Mkr (611) och den organiska tillväxten blev -3 %
• Rörelseresultatet uppgick till 23 Mkr (13), vilket gav en rörelsemarginal på 3,8 % (2,2)
• Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (9)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,89 kr (0,51)

Januari–september
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 957 Mkr (1 920) och den organiska tillväxten blev 2 %
• Rörelseresultatet uppgick till 77 Mkr (19) vilket gav en rörelsemarginal på 3,9 % (1,0)
• Resultat efter skatt uppgick till 55 Mkr (12)
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,05 kr (0,66)
• Soliditeten uppgick till 51 % (47)

Intäkter och resultat
Tredje kvartalet

Rörelsens intäkter uppgick till 591 Mkr (611). Justerat för valutakurseffekter och förvärv minskade intäkterna med 3 %. Affärsområdena Engineering Services Nordic och Engineering Services International visar en tillväxt medan Affärsområdena Engineering Services Germany och Product Information har haft minskade intäkter. Rörelseresultatet uppgick till 23 Mkr (13), vilket gav en rörelsemarginal på 3,8 % (2,2). Det är framförallt affärsområdena Engineering Services Nordic och Product Information som redovisar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till -1 Mkr (-1), vilket gav ett resultat före skatt på 22 Mkr (12). Skattekostnaden uppgick till 5 Mkr (3). Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (9) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,89 kr (0,51).

Januari–september
Rörelsens intäkter uppgick till 1 957 Mkr (1 920). Justerat för valutakurseffekter och förvärv ökade intäkterna med 2 %. Rörelseresultatet uppgick till 77 Mkr (19), vilket gav en rörelsemarginal på 3,9 % (1,0). Samtliga affärsområden redovisar ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år. Föregående år belastades affärsområdet Engineering Services Germanys rörelseresultat med 20 Mkr i strukturkostnader. Affärsområdet Product Informations rörelseresultat har i år påverkats positivt avseende återvunna nedskrivningar av kundfordringar om 7 Mkr.
Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-3), vilket gav ett resultat före skatt på 74 Mkr (16). Skattekostnaden uppgick till 18 Mkr (4). Resultat efter skatt uppgick till 55 Mkr (12) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,05 kr (0,66).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (-107). Kassaflödet är säsongsmässigt svagt under de tre första kvartalen. Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 30 Mkr (29). Koncernens likvida medel uppgick till 56 Mkr (43).
Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 257 Mkr (179) per den 30 september.
Det egna kapitalet uppgick till 638 Mkr (617) och soliditeten till 51 % (47). Under andra kvartalet har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 22 Mkr (45). Koncernens nettolåneskuld uppgick till 133 Mkr (214). Exklusive
pensionsförpliktelser uppgick nettolåneskulden till 60 Mkr (146). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,2 ggr (0,3).

Medarbetare
Antal medarbetare den 30 september var 2 858 (2 864) och antal medarbetare i tjänst var 2 699 (2 783). Inom respektive affärsområde var antalet medarbetare följande: Engineering Services Nordic 1 092 (1 011), Engineering Services Germany 822 (980), Engineering Services International 363 (345) och Product Information 581 (528). Under det senaste året har en omstrukturering genomförts inom affärsområdet Engineering Services Germany, vilket medfört att antalet medarbetare har minskat.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med närmare 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Presskontakt

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200