Pressmeddelande -

Fortsatt försäljnings- och resultattillväxt Delårsrapport januari - juni 2011

Vi har sett en ökad efterfrågan på våra tjänster jämfört med 2010 vilket medfört ökad försäljning och förbättrat resultat under det första halvåret. Saab Automobiles finansiella problem har medfört att resultatet har belastats med -31 Mkr avseende reserveringar av framförallt utestående kundfordringar. Det goda marknadsläget innebär att vi har ett stort rekryteringsbehov på alla marknader. Vi ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar. Kjell Nilsson, VD & koncernchef

Andra kvartalet

• Rörelsens intäkter uppgick till 609 Mkr (516) och den organiska tillväxten blev 22 %
• Rörelseresultatet uppgick till -12 Mkr (-25) vilket gav en rörelsemarginal på -2,0 % (-4,8)
• Resultatet har belastats med -31 MKr (-8) avseende reserveringar av engångskaraktär
• Resultat efter skatt uppgick till -10 Mkr (-19)
• Resultat per aktie efter utspädning blev -0,58 kr (-1,07)

Januari- juni

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 205 Mkr (1 037) och den organiska tillväxten blev 21 %
• Rörelseresultatet uppgick till 30 Mkr (-29) vilket gav en rörelsemarginal på 2,5 % (-2,8)
• Resultatet har belastats med -31 MKr (-8) avseende reserveringar av engångskaraktär
• Resultat efter skatt uppgick till 18 Mkr (-24)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 0,97 kr (-1,33)
• Soliditeten uppgick till 33 % (31)

Andra kvartalet

Rörelsens intäkter ökade med 93 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 609 Mkr (516). Försäljningen i lokala valutor ökade med 22 %. Försäljningstillväxten beror på ett förbättrat marknadsläge och har medfört en högre beläggningsgrad inom alla affärsområden. Samtidigt har antal anställda ökat med 251 personer jämfört med andra kvartalet 2010. I förhållande till det första kvartalet innehåller det andra kvartalet fyra färre arbetsdagar vilket påverkar såväl intäkter som resultat. 

Rörelseresultatet har förbättrats med 13 Mkr och uppgick till -12 Mkr (-25) vilket gav en rörelsemarginal på -2,0 % (-4,8). Då det fortsatt råder stor osäkerhet kring Saab Automobiles betalningsförmåga har en reservering gjorts om -31 Mkr avseende framförallt utestående kundfordringar. I och med reserveringen finns ingen utestående exponering kvar mot Saab Automobile. Föregående år belastades kvartalet av kostnader av engångskaraktär på -8 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till 19 Mkr (-17) med en rörelsemarginal på 3,1 % (-3,2).

Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-2) vilket gav ett resultat före skatt på -15 Mkr (-27). Kvartalets skatteintäkter uppgick till 4 Mkr (8). Resultat efter skatt uppgick till -10 Mkr (-19) och resultat per aktie efter utspädning blev -0,58 kr (-1,07).

Januari-juni

Rörelsens intäkter ökade under perioden med 168 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 1 205 Mkr (1 037). Försäljningen i lokala valutor ökade med 21 %. Försäljningstillväxten hänför sig främst till det förbättrade marknadsläget jämfört med motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet har förbättrats med 59 Mkr och uppgick till 30 Mkr (-29) vilket gav en rörelsemarginal på 2,5 % (-2,8). Resultatet har belastas av kostnader av engångskaraktär om -31 Mkr (-8). Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till 61 Mkr (-21) med en rörelsemarginal på 5,0 % (-2,0).

Affärsområdena visar följande rörelsemarginal exkluderat kostnader av engångskaraktär; Automotive R&D 1,3 % (-8,0), Design & Development 8,7 % (2,8) och Informatic 10,3 % (6,5).

Finansnettot uppgick till -6 Mkr (-4) vilket gav ett resultat före skatt på 24 Mkr (-33). Årets skattekostnader uppgick till
-7 Mkr (9). Resultat efter skatt uppgick till 18 Mkr (-24) och resultat per aktie efter utspädning blev 0,97 kr (-1,33).

Finansiell ställning

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 Mkr (-67) och koncernens likvida medel uppgick till 33 Mkr (33). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 140 Mkr per den 30 juni. Ett nytt kreditavtal har tecknats i början av det tredje kvartalet. Det nya kreditavtalet består av en checkräkningskredit på 150 Mkr (100) samt en låneram (”Revolving credit facility”) på 32,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2012. En option finns att innan förfallodagen göra om låneramen till ett treårigt lån.

Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 9 Mkr (8). Det egna kapitalet uppgick till 390 Mkr (359) och soliditeten till 33 % (31). Koncernens nettolåneskuld uppgick till 313 Mkr (332) och skuldsättningsgraden till 0,8 ggr (0,9).

Personal och organisation
Antal anställda var den 30 juni 2 837 (2 586) varav 1 489 (1 427) i Sverige och 1 348 (1 159) utanför Sverige. Antal medarbetare i tjänst var 2 719 (2 438). Jämfört med årsskiftet den 31 dec 2010 har antalet anställda ökat med 134 personer varav 57 i Sverige och 77 utanför Sverige. Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 625 (1 463), Design & Development 793 (760) och Informatic 419 (363).

Framtidsutsikter

En klar förbättring av marknadsläget har skett sedan det andra halvåret 2010. Det goda marknadsläget innebär ett stort rekryteringsbehov på alla marknader. Semcon ser positivt på 2011 och räknar med fortsatta resultatförbättringar.

Kjell Nilsson, CEO Semcon AB, 46-31-721 03 11
Björn Strömberg, CFO Semcon AB, 46-708-35 44 80
Anders Atterling, IR manager Semcon AB, 46-704-47 28 19

Semcon är ett globalt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har drygt 2 800 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingen­jörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien, Norge och Ryssland

Ämnen

  • Design

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200