Pressmeddelande -

Fortsatt god resultattillväxt

• Försäljningen ökade med 11,4 % och uppgick till 400,3 Mkr (359,3) • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 Mkr (16,1) en ökning med 60 % • Resultat per aktie uppgick till 1,48 kr (0,93) • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) förbättrades med 79,4 % och uppgick till 36,5 Mkr (20,4), vilket gav en rörelsemarginal på 9,1 % Kommentar av koncernchef Hans Johansson Årets första kvartalsrapport är en av våra starkaste någonsin. Det goda resultatet beror på de förbättringar som vi gjort, den höga efterfrågan av våra tjänster samt att kunderna erhåller ett högre värde i de tjänster vi levererar. Det ser vi tydligast inom affärsområdet Design & Development, där vårt industrisegment har haft en starkt positiv utveckling. Vi har också stärkt vårt erbjudande inom energi och vattenkraft för att möta en ökad efterfrågan. Utvecklingsarbetet kring förnyelsebara energikällor är idag en stark drivkraft inom både fordons- och tillverkande industri och vårt erbjudande där ligger långt framme. En del av det goda resultatet kan även hänvisas till att påsken i år infaller under andra kvartalet och att vi därmed har fått en lång sammanhängande period av produktivitet med två arbetsdagar fler än i fjol. Däremot har vår verksamhet i Norge visat ett sämre resultat. Detta orsakas av det generellt sett höga kostnadsläget i landet i kombination med att de projekt vi genomför i Norge är inter-nationella. Verksamheten omstruktureras för närvarande. Satsningen inom vårt affärsområde Zpider fortsätter och det är glädjande att se den höga nivån av entreprenörskap som finns inom Semcon. Under perioden har vi startat två nya Z-bolag, Zuite by Semcon och Zingle by Semcon, varav Zingle redan under första kvartalet har visat positivt resultat. Vi har också startat ett specialistbolag, Compliant Logistics, inom vår fokusbransch Medical & LifeScience. Tillsammans är dessa bolag goda exempel på vår förmåga att utveckla starka erbjudanden inom expansiva marknadssegment. Det är också glädjande att vår interaktiva byrå Zooma by Semcon, som ingår i vårt affärsområde Informatic, under det första kvartalet fått två utmärkelser för webbkampanjer som designats och byggts till Ericsson. Zooma har också utvecklat en unik process för volymframtagning av datorgenererade bilder med fotorealistisk kvalitet. Med hjälp av de datorgenererade bilderna går det att ta fram marknadsförings- och utbildningsmaterial innan det finns en fysisk produkt eller modell. Ledtiden från idé till färdig produkt kortas ytterligare vilket innebär både kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar för våra kunder. När vi släppte vår första kvartalsrapport 2005 hade vi genomfört två förvärv: Propeller och Pentech. Ett år senare har verksamheterna blivit framgångsrika och naturliga delar av Semcon. Förvärven var också ett led i vår strategiska förflyttning; Propeller stärkte vårt erbjudande i den tidiga fasen av produktutvecklingsprocessen (R&D) och Pentech stärkte vårt eftermarknadserbjudande. Under den gångna perioden har vi fortsatt att förankra den strategi som arbetades fram under 2005 och även lanserat vår nya vision: att bli den ledande internationella partnern inom R&D och kommunikation. Den goda utvecklingen har gjort det möjligt att rekrytera nya kreativa medarbetare, och vi har under perioden vuxit med 48 personer i Norden. De affärer vi genomförde i slutet av 2005, till exempel med Volvo Aero, fortsätter att utvecklas i gynnsam riktning. Tack vare alla medarbetares fina insatser och en stark marknad ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt god utveckling. Framtidsutsikter Målsättningen är fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Målet för 2006 är att fortsätta ta marknadsandelar både i Sverige och internationellt. Vi kommer även i framtiden satsa på utveckling av specialisterbjudanden inom alla affärsområden, riktade till utvecklings- och kommunikationsintensiva industriföretag. Den goda konjunkturen under 2005 bedömer vi kommer att fortsätta under 2006 vilket ger stora möjligheter för oss att nå årets uppsatta mål även om det finns ett antal osäkerhetsfaktorer, som exempelvis utvecklingen inom bilindustrin.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200