Pressmeddelande -

Semcon återköper konvertibler

Styrelsen har beslutat att till innehavarna av konvertiblerna utgivna under bolagets konvertibelbaserade incitamentsprogram beslutat vid extra bolagsstämma den 7 februari 2008, sammanlagt 50 nyckelpersoner, rikta ett erbjudande om förvärv (återköp) av konvertiblerna mot ett vederlag motsvarande nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till likviddagen.

Acceptperioden ska löpa under tiden 3 november - 7 november 2008. Likviden kan sammanlagt uppgå till 37 Mkr jämte upplupen ränta. De konvertibler som bolaget förvärvar upphör att gälla, varför bolagets skuldbörda minskas med motsvarande belopp.

Motivet till beslutet är att det rådande konjunkturläget och finansiella oron har medfört att konvertiblerna i praktiken helt kommit att sakna den incitamentsfunktion som motiverade dess införande och att ett återköp bättre bidrar till denna funktion än att låta konvertiblerna förbli utestående. På grund av jäv har vd Kjell Nilsson inte deltagit i beslutet. För närvarande är det inte styrelsens avsikt att det konvertibelbaserade incitamentsprogrammet ska ersättas med nytt sådant program.


För mer information, kontakta:
Björn Strömberg, finanschef Semcon AB, +46 (0)708 35 44 80
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19


Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2008 kl 15:30.

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag som finns på 40 orter över tre kontinenter. Koncernen är verksam inom områdena produktutveckling och teknikinformation och är organiserade i tre affärsområden - Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen har cirka 3 600 medarbetare och omsatte 3,3 miljarder kronor proforma 2007. Semcons aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen SEMC.

Ämnen

  • Design

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation.
Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Kontakter

Per Nilsson

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef 0739-737200