Pressmeddelande -

Kraftig ökning av antalet registrerade svenska patent

Antalet registrerade svenska patent har ökat med 58 procent under de tre senaste månaderna jämfört med motsvarande period föregående år. Även den långsiktiga trenden för svenska registrerade patent är positiv. Detta ligger i linje med att antalet patentansökningar från svenska företag fortsätter att öka på lång sikt (+20% sedan indexår 2007). Det visar siffrorna för april från Sepaf Innovation Index. 

Sepaf Innovation Index som tagits fram av Sepaf, Sveriges Patentbyråers Förening, visar den senaste statistiken vad gäller patentansökan bland företag i Sverige. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är att söka patent, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt. Statistiken för april månad saknar uppgifter för design- och varumärkesskydd.

Antalet europeiska patent som validerats i Sverige har fortsatt att minska under den senaste tremånadersperioden (-8%), men verkar nu mattas av. Att Sverige minskar i betydelse som patentansökningsland har bekräftats i tidigare rapporter, som visar att patentansökningarna i allt större utsträckning görs internationellt.


För mer information:
Peggy Bengtsson, Country Manager Sweden AlbihnsZacco AB
Telefon: 040-690 54 10, 070 690 24 53
E-post: peggy.bengtsson@albihnszacco.com

Pressbild
Peggy Bengtsson:
https://dl.dropbox.com/u/653690/Peggy%20Bengtsson.jpg

Fakta om Sepaf Innovation Index
Sepaf Innovation Index, SII, är en ny barometer som visar hur aktiva svenska företag är att söka patent-, design- och varumärkesskydd, både i Sverige och internationellt. SII ger en helhetsbild som tidigare inte varit tillgänglig. Då svenska företag i allt högre grad arbetar med immaterialrätt internationellt är helhetsbilden mer relevant om man med informationen vill spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Avsikten är att det ska vara en hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

Index jämför de senaste 12 månaderna med basåret 2007. Trenden visar de senaste tre månaderna jämfört med samma månader ett år tidigare.

Hela det nya statistiska underlaget är tillgängligt på Sepafs hemsida: http://www.sepaf.se

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • sii
  • peter friedrichsen
  • sepaf
  • peggy bengtsson
  • patentansökningar
  • patent
  • immaterialrätt
  • företag
  • forskning

Kontakter

Joni Sayeler

Presskontakt statistikansvarig 08-50102602

Mats Lundberg

Presskontakt Pressansvarig 070-833 93 13

Kristina Walls

Presskontakt Ordförande och ansvarig för etikfrågor 040-98 51 07