Pressmeddelande -

Afrikanska Unionen utreder oegentligheter på sambandskontor i Kinshasa

Afrikanska Unionen, AU, har informerat biståndsgivarna Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Spanien om att personal på AU:s sambandskontor i Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo (DRK), förskingrat pengar som delvis kommit från internationella givare.

AU:s centrala kontor i Addis Abeba ser mycket allvarligt på det inträffade och har vidtagit omedelbara åtgärder för att begränsa skadan och för att motverka att något liknande kan hända i framtiden . Biståndsgivarna stödjer nu AU i dess ansträngningar att kräva tillbaka medlen och att ställa de inblandade till svars. Givarna kräver också att AU påskyndar sitt pågående arbete att förbättra organisationens system för finansiell kontroll och rapportering så att AU följer god internationell standard och praxis.

Vid en internrevision av AU:s samtliga tio sambandskontor i september 2009 kom det fram misstankar om oegentligheter vid kontoret i DRK. Den fördjupade revision som sedan genomfördes av AU bekräftade misstankarna. I dagsläget handlar det om motsvarande 1,7 miljoner kronor som bevisligen är förskingrade under en fyraårsperiod och ytterligare 2,1 miljoner kronor i oreglerade förskott eller utbetalningar som saknar underlag. Det är fortfarande oklart om svenska medel är direkt berörda.

- Det inträffade är mycket beklagligt, speciellt med tanke på att sambandskontorets uppgift är att medverka i det viktiga arbetet med att stabilisera situationen i DRK och hindra en återgång till förvärrad konflikt. Innan givarna beslutar hur vi gemensamt ska gå vidare så inväntar vi nu resultat av den fortsatta utredningen och av de åtgärder som AU kommer att vidta, säger Anders Rönquist, chef för Sidas regionala team för fred, säkerhet och demokrati i Afrika.

Sverige stödde AU:s fredsprogram under 2008 med totalt tio miljoner kronor, varav fyra miljoner gick till de tio sambandskontoren. Det svenska bidraget genom Sida utgjorde knappt tio procent av den totala årsbudgeten för AU:s sambandskontor år 2008. Inga misstankar finns i dag mot de övriga nio lokala AU-kontoren.

- Att det var AU:s egen granskning som upptäckte misskötseln visar att de stora svagheter som funnits i de finansiella rutinerna för sambandskontoret i DRK och inom AU:s kontrollsystem fram till 2009, till stor del redan har rättats till och att de nya kontrollrutinerna på central nivå fungerar. Det är viktigt att Sida fortsätter att stödja AU:s arbete med att förbättra sin organisation, säger Anders Rönquist.

AU har vidtagit en rad åtgärder för att förstärka den finansiella kontrollen vid huvudkontoret i Addis Abeba och infört nya rutiner för transaktioner, kontohantering och redovisning. Ännu har inget åtal väckts i DRK eftersom utredningen fortfarande pågår för att kartlägga hela skeendet.

AU är en relativt ung organisation som bildades 2002 efter en stor reformering av dess föregångare Organisation for African Unity (OAU). Det tar tid att bygga upp en effektiv förvaltning inom internationella och regionala organisationer. AU fortsätter sitt arbete med att stärka förvaltningen och förebygga och vidta åtgärder mot korruption. Genom Sida bidrar Sverige till detta arbete med stöd som syftar till att stärka AU:s institutionella kapacitet på central nivå.

För mer information kontakta Anders Rönquist på telefon 08-698 4075 eller Sidas pressansvariga på telefon 08-698 5555 eller mejla press @ sida.se. För frågor till Sveriges ambassad i Addis Abeba kontakta ambassadör Jens Odlander, tel +251 11 51 8 0000 eller mejla jens.odlander@foreign.ministry

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066