Pressmeddelande -

Färsk forskningsrapport om krigsvåldtäkter utmanar omvärldens syn på könsrelaterat våld

Ett ensidigt fokus på våldtäkter försvårar arbetet mot sexuellt könsrelaterat våld i en konflikt. Det är den oväntade slutsatsen i en ny forskningsrapport om Demokratiska Republiken Kongo, DRK. Om kvinnornas situation ska förbättras måste man även arbeta med män och pojkar – både som förövare och som utsatta för könsrelaterat våld.

Rapporteringen kring konflikten i Demokratiska Republiken Kongo har handlat mycket om sexuellt våld mot kvinnor och våldtäkt som en krigsstrategi. Att se kvinnor som utsatts för sexuellt våld som överlevare, inte offer, och ge dem stöd är en del av en nödvändig läkandeprocess. Det motsatta perspektivet, att försöka förstå soldaters systematiska brott mot mänskliga rättigheter byggt på deras egna berättelser, är betydligt mer sällsynt. I en rapport utgiven av Sida tillsammans med Nordiska Afrikainstitutet, baserat på ett Sidafinansierat forskningsprojekt har Maria Eriksson Baaz och Maria Stern intervjuat över 200 militärer för att ge en bredare bild av orsakerna kring sexuellt våld i krig.

- I intervjuerna talade vi med soldaterna om maskulinitet, femininitet och sexuellt våld. Om vad det innebär att vara en god soldat. Vi frågade aldrig om de själva begått våldsbrott utan bad dem att ge sin syn och sina förklaringar på ett generellt plan, men många av deras berättelser tydde på att de talade om självupplevda eller nära upplevelser, säger Maria Eriksson Baaz.

Maria Eriksson Baaz och Maria Stern menar att omvärldens stora fokus på sexuellt könsrelaterat våld mot kvinnor i konfliktens DRK delvis fått negativa konsekvenser. Komplexiteten i könsrelaterat våld går förlorad, annat våld som massmord, systematisk tortyr, tvångsrekrytering och tvångsarbete har fått mindre uppmärksamhet och resurser. Kopplingar mellan könsrelaterat våld och “annat” våld går förlorade. Mäns och pojkars rättigheter och behov förbises, vilket kan leda till en fortsatt våldscykel.

Det ensidiga sätt som det sexuella våldet beskrivits på i DRK gör att förståelsen för könsrelaterat våld blir begränsad. Stereotyper av kvinnor som offer och uniformerade män som förövare, men också civila män som aktörer när de förskjuter besudlade våldtagna kvinnor, cementeras. Men män utsätts också för könsrelaterat våld och sexuellt våld. I konfliktens Kongo har män och pojkar våldtagits, de har tvingats att ha sex med familjemedlemmar och släktingar, de har tvingas att titta på när släktingar våldtas, de har tvingats till våldsamma och förödmjukande sexuella handlingar. Straffriheten och det faktum att samhällets traditionella system fallit samman leder till en normalisering av sexuellt våld.

- Att erkänna att män och pojkar också är utsatta för sexuellt våld kan också stärka kampen mot sexuellt könsrelaterat våld mot kvinnor eftersom det leder till ett ifrågasättande av könsstereotyper, säger Maria Eriksson Baaz.

Slutsatserna i rapporten kan komma till användning inte bara för försoningsprocessen i DRK, utan även för andra länder i konflikt eller som nyligen har genomlevt perioder av väpnad konflikt.

För mer information, kontakta Sidas pressansvariga, press @ sida.se eller 08-698 55 55.
Länk till Policy Note:
http://nai.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:319658
Länk till rappporten: :
http://nai.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:319527

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066