Pressmeddelande -

Sida minskar stöd till Tanzanias budget

Sida har beslutat att ge 315 miljoner i budgetstöd till Tanzania för budgetåret 2010/11, vilket är 135 miljoner mindre än planerat. Trots en rad goda resultat, som gjort det bättre för fattiga människor i landet, så brister det i resultat inom andra strategiskt viktiga områden.

- Hittills har budgetstödet lett till flera bra satsningar för människor som lever i fattigdom. Exempelvis har infrastrukturen kunnat underhållas bättre än tidigare och hälso- och utbildningssystemen har förbättrats. Även om det har skett förbättringar, så är det mycket som återstår. Det finns områden där det inte går i den takt och åt det håll som man kommit överens om och därför betalar vi inte ut hela det planerade stödet i år, säger Erik Korsgren, Sidas chef för utvecklingssamarbetet med Tanzania.

Idag går 71 procent av Tanzanias statsutgifter till åtgärder som bekämpar fattigdomen. Detta har bland annat lett till att andelen barn som går i grundskolan har ökat från cirka 59 till cirka 96 procent under en tioårsperiod och att en tredjedel färre barn dör före ett års ålder. Budgetstödet har också gett Sverige möjligheter att föra en dialog med regeringen på viktiga områden, till exempel inom demokrati och korruptionsbekämpning.

Enligt avtalet mellan Sverige och Tanzania kan det årliga bidraget till landets budget uppgå till 450 miljoner kronor. Men 135 miljoner betalas bara ut om vissa överenskomna krav och villkor är uppfyllda. Sida och de andra givarländernas bedömning av Tanzanias utvecklingsplan under 2009 visar att resultaten inom tre områden – reformerna av landets finansiella styrning, kampen mot korruption och mediefrihet – inte har nått uppsatta mål. Därför kommer den rörliga delen av bidraget inte betalas ut.

- Sverige ser bland annat allvarligt på att två tidningar i landet förhindrats att komma ut under tre månader. Kritiskt granskande media och rätt till att ta del av information är oerhört viktigt för korruptionsbekämpning, transparens och ansvarsutkrävande. Detta är särskilt viktigt i länder som får budgetstöd. Föråldrade medielagar i landet bör ses över, säger Erik Korsgren.

Reformen av landets finansiella styrning bidrar till ett effektivt användande av knappa statliga resurser och minskar korruptionsriskerna. De internationella givarna hoppas se framsteg i arbetet med reformen och med antikorruptionsarbetet, där flera fall av oegentligheter har uppdagats och framsteg gjorts de senaste åren, men där rättsprocesser ännu inte avslutats.


För frågor eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst, press @ sida.se, 08-698 55 55

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066