Pressmeddelande -

Sidas personal vill se en enklare och tydligare organisation – organisationsöversyn klar

Färre chefer, tydligare ansvarsfördelning och stärkt intern finansiell kontroll. Det är några åtgärder som Sidas personal tycker är viktiga i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra Sidas interna organisation. Idag presenteras slutsatser och rekommendationer av en översyn av Sidas organisation.

Sida genomförde en omfattande omorganisation i oktober 2008. Som en del av det beslutet bestämdes att organisationen i sin helhet skulle utvärderas under 2010. Arbetet med översynen av Sidas organisation har nu pågått under några månader och består av såväl omfattande interna konsultationer med all personal som en extern studie över ledarskap och delegering samt externa experters utlåtanden. Även Ekonomistyrningsverkets rapport från april 2010 och den ekonomiskt ansträngda situationen för Sidas förvaltning har varit viktiga för översynen.

Här är några av slutsatserna i rapporten:
• Det finns ett starkt stöd för den nya inriktningen av organisationen, med fokus på att samla kompetens och arbetet med utgångspunkt i samarbetsländerna och den än starkare inriktningen på resultat.
• Intern finansiell kontroll och styrning behöver stärkas och roller och ansvarsfördelning blir tydligare.
• Brister i chefsstrukturer och för många chefer skapar en för hierarkisk organisation.

- Översynen av organisationen har varit en positiv process för Sida där alla haft möjligheter att föra fram sina åsikter och delta. Nu ska Sidas ledning diskutera vilka beslut som är nödvändiga för att vi ska kunna gå vidare med att utveckla och förbättra myndigheten. Jag instämmer i behovet av en enklare organisation med färre chefer, säger Sidas generaldirektör Anders Nordström.

Samtidigt visar den återkommande organisationsmätningen på Sida, som just blivit klar, att Sida fortsätter att vara en arbetsplats där personalen känner att de bidrar till utveckling, starkt ställer sig bakom Sidas mål och har ett stort engagemang. Däremot anser många att det finns en oklar ansvarfördelning i den nya organisationen. Förtroendet för närmaste chef är fortsatt högt medan motsvarande har sjunkit för högsta verksledningen.

- Organisationsmätningen visar på samma frågor som översynen av organisationen. Det är oerhört värdefullt att dessa signaler kommer fram tydligt för det framtida arbetet. Endast med öppenhet kan vi hitta en så effektiv organisation som möjligt. Vårt viktigaste mål är ju att på bästa sätt kunna stödja utvecklingsländer i deras strävan att minska fattigdomen i sina länder, säger Anders Nordström.

Inom kort kommer Sidas ledning även att presentera en övergripande plan med såväl omedelbara som långsiktiga åtgärder både när det gäller organisationsöversynen och budgeten.

Rapporten finns på www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/For-medier/

För mer information eller intervjuer ring Sidas pressansvariga 08-698 5555 eller mejla press @ sida.se

Ämnen

  • Politik

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Kontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066