Pressmeddelande -

Svenska företag i unikt initiativ för hållbar global utveckling

20 svenska företag har i dag, som första nationella företagargrupp i världen, antagit fyra centrala principer för hur de gemensamt ska medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom i det globala arbete som sker med nya utvecklingsmål efter 2015. Hållbarhet ska genomsyra verksamhet och affärsmodeller. Företagen understryker också betydelsen av att skapa fler och bättre jobb, systematiskt minska miljöpåverkan, samt bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder.

Vd:arna i några av Sveriges ledande företag ställde sig bakom principerna vid ett rundabordsmöte på Sida i Stockholm i dag.

-  Jag är övertygad om att när det svenska näringslivet samverkar i en aktiv roll kan de vara en förebild och visa vägen globalt för att minska fattigdomen och säkerställa en hållbar utveckling, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Om mindre än tusen dagar löper FN:s millenniemål ut. Vi har sett stora framsteg de senaste årtiondena med kraftigt minskad fattigdom, fler barn i skolan och ökad jämställdhet. Nu pågår arbetet med att utarbeta nya globala mål för hållbar utveckling efter 2015. Näringslivets engagemang och erfarenheter är nyckelförutsättningar för att leverera på framtidens högre ambitioner som i allt högre grad kräver partnerskap mellan andra parter än traditionella givare och mottagare av bistånd.

-  När millenniemålen bestämdes var näringslivets deltagande begränsat, men idag är det helt andra förväntningarna på att den privata sektorn ska bidra till att möta de utmaningar vi står inför i arbetet med hållbar utveckling. I samband med utarbetandet av FNs nya hållbara utvecklingsmål finns nu en möjlighet att erkänna näringslivets roll i att bidra till en lösningsorienterad agenda. Dagens möte var ett steg framåt för att använda den kraft som finns hos näringslivet och brygga över gapet mellan regeringars politik och företagens roll för en hållbar utveckling. FN:s Sustainable Development Solutions Network, som leds av Jeffrey Sachs, är också en viktig del i det arbetet, säger Hans Vestberg, VD på Ericsson.

Mötet på Sida sker som ett resultat av att Sverige har en aktiv roll i det globala arbete som pågår med en ny samlad utvecklingsagenda och vill samla aktörer från många olika delar av samhället i arbetet. Förutom näringslivet deltar även civilsamhället, ungdomar och forskare i en dialog om framtidsfrågor.

-  Det svenska näringslivet tar nu ledningen internationellt i arbetet med att bidra till nya och genomförbara utvecklingsmål. Svenskt näringsliv ligger långt framme i arbetet inom bland annat miljöteknik, innovation, öppenhet och globalt ansvar, säger Sida generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

De medverkande företagen representerar ett brett spektrum av svenskt näringsliv, inklusive textil, telekom, transport och hälsa. En del har egen tillverkning i fattiga länder andra är beroende av låg- och medelinkomstländer som marknader för att växa och investera. Dagens möte resulterade i en deklaration som beskriver ett antal områden där ett svenskt näringsliv har särskilt relevanta erfarenheter och kunnande kring hållbarhetsfrågor. Tanken är att företagen har en ökande betydelse för att bidra till en hållbar global utveckling och att de, enskilt eller med stöd från det svenska biståndet och globala FN-initiativ, ska kunna omsätta dessa områden i konkreta initiativ som förbättrar människors liv och skapar hållbar tillväxt.

Företagsledarna för ledande svenska företag har i dag särskilt uppmärksammat fyra centrala områden där den svenska modellen av ett svenskt företagande och ledarskap kan påverka och göra en verklig skillnad.

  • Integrera hållbar utveckling i verksamhet och affärsmodeller.
  • Systematiskt minska miljöpåverkan och vara effektivare när det handlar om resursanvändning.
  • Skapa jobb med anständiga villkor och utvecklingsmöjligheter, både för den egna arbetskraften och i leverantörsledet.
  • Bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder i de länder företagen verkar i.

Tekniska lösningar och innovation lyfts fram som särskilt viktiga medel inom de fyra olika områdena, bland annat för att utveckla hållbara och prisvärda produkter och tjänster till nytta för fattiga människor.

Medverkande företag är Axel Johnson, Boliden, Elekta, Ericsson, Företagarna, GoodCause, H&M, IKEA, Indiska, Investor, PostkodLotteriet, Ratos, Scania, SPP, Swedfund, Systembolaget, Tetra Laval, 3W, Unilever, Volvo

Kontakta oss gärna för mer information: Ericsson: media.relations@ericsson.com 010-719 69 92

Sida: Klas Waldenström, Senior rådgivare, GD-sekretariatet, Sida, 08-698 54 59

Bilder finns på Pressens bild.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • sida
  • företagande
  • hållbarhet
  • post-2015
  • carin jämtin

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.seKontakter

Inga-Lill Hagberg Desbois

Presskontakt Pressansvarig 08-698 54 37

Fredrik Sperling

Presskontakt Pressekreterare 08-698 53 27

Hillevi Ekberg

Presskontakt Tf kommunikationschef Press och medierelationer 08-6985066