Pressmeddelande -

Fortsatt svårt att nå trafikmål om koldioxid och säkerhet

Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Delmålen berör områdena tillgänglighet, regional utveckling, jämställdhet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö. Utvecklingen pekar i skilda riktningar för de olika områdena. Medan kvaliteten och tillgängligheten i det svenska transportsystemet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning, är det värre när det gäller trafiksäkerhet, miljö och jämställdhet. – Antalet dödade i vägtrafiken har visserligen minskat under de senaste två åren, säger utredningschef Göran Friberg, men vi bedömer att målet till 2007 om en halvering av antalet dödade jämfört med 1996 knappast kan nås om regeringen inte satsar ännu mer på trafiksäkerheten. Det räcker inte med åtgärder från enskilda myndigheter. Bekymmersamt är också att transportsektorns utsläpp av koldioxid har ökat med sju procent och vägtransporterna med elva procent, jämfört med 1990 års utsläpp. Det innebär att etappmålet för koldioxid¬utsläppen inte heller kommer att nås utan mycket kraftfulla åtgärder, menar SIKA. Vägtrafikens ökning beror främst på lastbilstrafiken. Att personbilarna blir bränslesnålare och miljövänligare märks ännu inte i utsläppsstatistiken. Det är också långt kvar till dess att jämställdheten har slagit igenom i transportsektorn. Ett talande exempel är att myndigheterna på området har lagt ned mycket blygsamma resurser för att arbeta med frågor om jämställdhet. Uppföljningen av transportsektorns övergripande mål och delmål för år 2005 redovisas i SIKA Rapport 2006:2, som finns att hämta på www.sika-institute.se. SIKA har gjort motsvarande redovisningar sedan år 1999. Kontakta Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA: Göran Friberg, telefon: 08-506 206 76, e-post: goran.friberg@sika-institute.se www.sika-institute.se

Ämnen

  • Politik