Pressmeddelande -

Staten bör ta ökat ansvar för utveckling av alternativa transportsystem

Spårbilar är en så pass intressant transportlösning att staten bör ta ett ökat ansvar i frågan. Det anser SIKA i sin nya rapport ”Ett generellt transportsystem”. Rapporten ”Ett generellt transportsystem” är en av flera planerade rapporter, som behandlar frågan om hur nuvarande planeringsprocess av det svenska transportsystemet kan läggas upp för att kunna värdera även alternativa transportsystem. – En svaghet med nuvarande planeringsprocess är dess bristande förmåga att upptäcka radikalt annorlunda transportformer och bedöma om de är överlägsna etablerade former som exempelvis bil och tåg, menar SIKA:s generaldirektör Kjell Dahlström. SIKA:s rapport belyser olika former av högbanor, befintliga och planerade. Rapporten har fokus på spårbilsystem, som tilldrar sig alltmer intresse från många håll. Under de senaste 10–15 åren har flera svenska städer försökt att införa landbaserad passagerartransport över mark. Oftast har arbetet fokuserat på den småskaliga variant som kallas spårbil. Men arbetet har regelmässigt avbrutits när kommunerna upptäckt de initialt höga kostnader som systemen medför. – Vår preliminära bedömning är att man sannolikt inte kan komma tillrätta med hinder för införande av spårbil i Sverige med mindre än att staten går in och tar ett ökat ansvar för frågan, säger Kjell Dahlström. Då kommer förmodligen näringslivet snabbt anta de utmaningar detta innebär. SIKA bedömer det som rimligt att staten aktivt börjar bevaka utvecklingen av landbaserade transporter över mark. Detta bör ske genom en grundlig utredning av tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för sådana nya transportsystem, som klarar högt ställda krav på långsiktig hållbarhet, generalitet, säkerhet och effektivitet. SIKA:s rapport "Ett generellt transportsystem" finns tillgänglig på SIKA:s webbplats www.sika-institute.se Kontakta Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA: Kjell Dahlström, generaldirektör, telefon: 08-506 206 83 eller 08-506 20 659. Rickard Wall, utredare, telefon 08-506 206 88.

Ämnen

  • Politik