Pressmeddelande -

Svenskarnas resande ökar med 30 procent till 2020

SIKA:s omvärldsanalys är ett underlag för regeringens arbete med en kommande transportpolitisk proposition. I rapporten konstaterar SIKA att utvecklingen av trans¬port¬systemet är starkt sammanflätad med den övriga utveck¬lingen av det moderna samhället. Sveriges befolkning år 2020 beräknas vara 9,7 miljoner personer och ha en betydligt högre genomsnittsålder än i dag. En större andel av de äldre kommer att ha både körkort och tillgång till bil. Över hela landet har en kraftig omflyttning skett från landsbygden och de mindre städerna till större städer och framför allt till storstadsregionerna. Med en allmän ekonomisk utveckling följer också ett ökat resande och fler gods¬transporter. Till år 2020 räknar SIKA med att resandet ökar med mer än 30 procent och godstransporterna med knappt 30 procent. Bilen kommer att fortsätta vara det domine¬rande transportmedlet för både person- och godstransporter. Näringslivets bransch¬utveckling har stor påverkan på godstransporterna, och vid en långsammare omställning än beräknat från varuproduktion till tjänsteproduktion skulle godstransportarbetet öka kraftigare. Klimatfrågan är central för transportsektorns framtida utveckling enligt SIKA. De åtaganden som Sverige hittills har gjort kan innebära stora krav på omställningar av transportsystemet – hur stora beror på vilka åtgärder som väljs. Transportsektorn har också blivit mer sårbar, t.ex. genom terrorhot och naturkatastrofer som på¬verkar sektorns förutsättningar och ställer nya krav på planeringen. Läs mera i SIKA Rapport 2004:7 Omvärldsanalys som finns på www.sika-institute.se Kontakta Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA: Åsa Vagland, tel: 08-506 206 86, 0708-774 695, asa.vagland@sika-institute.se eller Göran Friberg, tel 08-506 206 76, 0708-774 693, goran.friberg@sika-institute.se

Ämnen

  • Politik