Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverkets isbrytare Oden, foto: Lars Lehnert
Sjöfartsverkets isbrytare Oden, foto: Lars Lehnert

Nyhet -

Sveriges bidrag säkrat till den svensk-finska vintersjöfartsforskningen

Sjöfartsverkets ansökan om medel för de årliga utlysningarna 2018-2020 har beviljats av Trafikverkets portföljstyrelse för sjöfart. Det handlar om drygt 3 miljoner kronor.

- Samarbetet med Finland om gemensamma utmaningar och forskning kring vintersjöfart har pågått sedan 1972, säger Tomas Årnell Affärsområdeschef Isbrytning hos Sjöfartsverket. Det handlar om att genom forskning, utveckling och innovation skapa samhällsnytta och säkerställa goda förutsättningarna för en säker och effektiv vintersjöfart.

Parter i samarbetet är Sjöfartsverket och Transportstyrelsen från svensk sida som samarbetar med systermyndigheterna i Finland, det finska Trafikverket (FTA) och Trafiksäkerhetsverket (TRAFI). Styrelsen för Vintersjöfartsforskning administrerar varje år en utlysning av forskningsmedel inom områden där man identifierat behov av ytterligare kunskap hos de operatörer som driver "vinterväghållning till sjöss", framförallt för den svenska och finska industrins vintersjöfartstransporter. Inom ramen för samarbetet drivs även utvecklingen av de svensk-finska isklassreglerna och de internationella regelarbetet genom IMO.

- Det är en utmaning för isbrytningsverksamheten att ta hand om det tonnage som genom de nya internationella miljöreglerna EEDI får allt svagare maskinstyrkor. Det innebär på sikt att assistansbehovet kommer att öka och detta är ett av flera prioriterade forsknings- och utvecklingsområden i samarbetet. Att denna forskning finansieras genom offentliga medel istället för genom sjöfartens avgifter är mycket positivt.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Sjö- och flygräddningscentralen

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09
Sjöfartsverkets växel

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00
Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige